Konkurs: ZIELONA DĄBROWA

Regulamin  Konkursu „ Zielona Dąbrowa” 2015

§ 1. CEL KONKURSU

1. Poprawa estetyki dzielnicy, dbałość o własne posesje, ogrody, tarasy i balkony.

2. Promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań mających pozytywny wpływa na podniesienie wizerunku dzielnicy.

3. Współzawodnictwo mieszkańców dzielnicy Dąbrowa.

§ 2. ORGANIZATOR KONKURSU

1. Organizatorem Konkursu „Zielona Dąbrowa”, zwanym dalej konkursem, jest Rada Dzielnicy Gdynia Dąbrowa.

2. Organizator konkursu powołuje Komisję Konkursową.

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców dzielnicy Gdynia Dąbrowa posiadających: balkon/taras, ogródek przydomowy oraz osób dbających o ogródki przyblokowe.

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest wysłanie zgłoszenia zawierającego:

a)      zdjęcie/zdjęcia zaprojektowanego i zrealizowanego przez siebie ogródka/balkonu/tarasu wraz z podaniem lokalizacji (adres lub numer działki)

b)      danych osobowych (imię i nazwisko)

c)       danych kontaktowych (numer telefonu)

3. Zgłoszenie można wysłać drogą mailową na adres rada.dabrowa@gdynia.pl, dostarczyć osobiście do biura Rady Dzielnicy Dąbrowa lub wysłać pocztą na adres: Rada Dzielnicy Dąbrowa, ul. Wiczlińska 33 81-589 Gdynia z dopiskiem „Zielona Dąbrowa”

4. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 31 sierpnia 1 października 2015 roku.

5. Konkurs jest rozgrywany w dwóch kategoriach:

Kategoria I – Najpiękniejszy ogród – do tej kategorii można zgłaszać posesję, ogrody kwiatowe, ogrody przyblokowe oraz inne tereny zieleni (za zgodą właściciela nieruchomości),

Kategoria II – Najpiękniejszy balkon – do tej kategorii można zgłaszać balkony lub tarasy.

5. Kryteria oceny metodą punktową (skala 0-5 punktów za każde kryterium):

a) ogólny wygląd ogrodu, wrażenia estetyczne,

b) różnorodność gatunków zieleni,

c) pomysłowość w rozmieszczeniu zieleni,

d) dodatkowe elementy architektury ogrodowej,

e) kompozycje kwiatowe, utrzymanie zieleni, trawniki, krzewy.

 

§ 4. KOMISJA KONKURSOWA

1. Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa, powoływana przez Radę Dzielnicy Gdynia Dąbrowa.

2. Wszystkie zgłoszenia do konkursu będą rozpatrzone przez Komisję Konkursową.

§ 5. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

1. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

2. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Organizatorów.

4. W konkursie nie mogą brać udziału radni Dzielnicy Gdynia Dąbrowa, członkowie komisji konkursowej oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

 

Grafika:
www.wymarzonyogrod.pl
www.kwiatyonline.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *