XVIII Sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa

Porządek obrad XVIII Sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa
zwołanej na dzień 11 stycznia  2021 godz. 18.00
(sesja w systemie zdalnym).

Porządek obrad sesji nr  XVIII:

1. Przywitanie i otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Prezydenta Miasta Gdyni o przeniesienie na rok 2021 środków niewykorzystanych w roku 2020.

6. Omówienie sprawy wystąpienia Rady do  Wydziału Inwestycji UM Gdynia dot. zwiększenia środków finansowych na realizację budowy oświetlenia ulic Łanowa, Kolonia, Nagietkowa oraz placu zabaw przy ul. Rdestowej nr 33.

7. Bieżące informacje.

8. Wolne wnioski.

9. Ustalenie terminu kolejnej sesji.

10. Zakończenie sesji.