Tag: paprykowa

Wybór oferty na budowę chodników przy ul. Paprykowej i Miętowej

Wybór oferty na budowę chodników przy ul. Paprykowej, ul. Miętowej 52-58 i ul. Miętowej 7 w Gdyni


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę chodników przy  ul. Paprykowej, ul. Miętowej 52-58 i ul. Miętowej 7 w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę nr 2 EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, w (55-040) Kobierzycach przy ul. Szwedzkiej 5, z ceną oferty: 62.747,79 z VAT-em, terminem wykonania: 19 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy, okresem gwarancji i rękojmi oraz warunkami płatności zgodnie z siwz.

UZASADNIENIE WYBORU : Oferta niepodlegająca odrzuceniu i spełniająca wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAM
Zbiorcze zestawienie ofert:

 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cenabrutto oferty [zł] Okres realizacji zamówienia [liczba dni kalendarzowych] Termin gwarancji i rękojmi,warunki płatności
1
JANDAR Pośrednictwo Finansowe i Usługi Budowlane
ul. Kaszubska 64
84-206  Zbychowo
66.941,74 brak informacji w ofercie zgodnie z siwz
2 EUROVIA POLSKA S.A.Bielany Wrocławskie
ul. Szwedzka 5
55-040 Kobierzyce
62.747,79 19 zgodnie z siwz

pismo