Tag: mpzp

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do sporządzania zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni uchwały nr XXV/522/12 z dnia 28 listopada 2012 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionej zmiany Studium w terminie do dnia 18.01.2013 r.

Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.

Więcej na stronie gdynia.pl