Tag: melisowa

Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia w granicach pasa drogowego ulic Miłkowej i Melisowej

OGŁOSZENIE O WYNIKU

dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 5 000 000 € na wykonanie robót budowlanych: „Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia w granicach pasa drogowego ulic Miłkowej i Melisowej”.

Zarządzeniem nr 8373/12/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.10.2012r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 8.10.2012r w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na wykonanie robót budowlanych: „Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia w granicach pasa drogowego ulic Miłkowej i Melisowej” oraz wybór oferty z ceną ryczałtową brutto: 54 191,34 zł złożonej przez KRELBUD Sp. z o.o., mającą swą siedzibę w, 84-240 Redzie, przy ul. Obwodowej 50a
zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON 191921418, NIP558 190 24 77, z którą zostanie podpisana umowa o zamówienie publiczne.

W postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5 000 000 € na wykonanie roboty budowlanej: „Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia w granicach pasa drogowego ulic Miłkowej i Melisowej” ofertę złożył 1 wykonawca:
KRELBUD Sp. z o.o., 84-240 Reda, ul. Obwodowa 50a
– cena oferty brutto – 54 191,34 – 9,5 pkt
– okres udzielonej gwarancji – 49 m-cy – 0,14 pkt
– termin wykonania – 30 dni – 0,30 pkt
Oferta złożona przez KRELBUD Sp. z o.o., ul. Obwodowa 50a, 84-240 Reda , otrzymała łącznie 9,94 pkt.
Oferta oceniana była wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 7873/12/VI/U z dnia 18 września 2012 r:
– cena oferty brutto – 95 %
– okres udzielonej gwarancji – 2 %
– termin wykonania – 3 %
Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust.2 ppkt 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, ponieważ w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

 

ZA: gdynia.pl