Stwórz ogród deszczowy na Dąbrowie

Gdynia zachęca do tworzenia na terenie miasta ogrodów deszczowych.  Każdy kto chce to uczynić może dostać dofinansowanie, nawet do 10 tys. zł. To doskonały sposób na wykorzystanie deszczówki.

– Miasto się rozbudowuje, powstają nowe budynki, drogi, chodniki. Coraz mniej wody wsiąka w ziemię, a więcej musi być odprowadzane systemami kanalizacji deszczowej. Powoduje to, że nieustannie trzeba inwestować w kolejne kilometry rur. Odpowiedzią na to wyzwanie jest idea ogrodów deszczowych. To miejsca, które będą wodę zagospodarowywać na miejscu. Część wody zostanie spożytkowana przez rośliny, a część wyparuje i trafi z powrotem do atmosfery – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni.

Przykładowe instalacje powstały już przy Gdynia InfoBox oraz na poddanym rewitalizacji osiedlu Meksyk. Kolejne powstaną przy budynku komunalnym, który gmina będzie budowała przy ulicy Dickmana oraz przy ulicy Nowodworcowej, której kompleksowa przebudowa jest przygotowywana przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni. Miasto chce zachęcić mieszkańców do tworzenia takich miejsc również na swoim terenie. Dotację mogą otrzymać zarówno osoby fizyczne jak i prawne, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty oraz przedsiębiorcy.

Dotację mogą dostać dąbrowskie spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty, przedsiębiorcy, czy właściciele domów jednorodzinych wolnostojących, bliźniaków czy w szeregu. Dzięki nim będziemy woda zostanie u nas na dzielnicy, tutaj posłuży roślinności i nie spowoduje zapchania rur kanalizacyjnych co zmniejszy niebezpieczeństwo podtopień w sytuacji gwałtownych burz – zachęca Lechosław Dzierżak, przewodniczący Rady Dzielnicy Dąbrowa.

Ogrody deszczowe są alternatywnym w stosunku do sieci kanalizacyjnej sposobem zagospodarowania wód deszczowych na nieruchomości oraz naturalnym sposobem usuwania zanieczyszczeń ze spływających wód opadowych. Rośliny hydrofitowe, które tworzą ogrody deszczowe, przechwytują i zatrzymują szkodliwe substancje w kłączach lub korzeniach oczyszczając wodę. Budowa ogrodów deszczowych, które są idealnym siedliskiem dla wielu gatunków zwierząt, wspomaga również zachowanie bioróżnorodności w mieście. Ogrody deszczowe oprócz korzyści ekologicznych mają walor dekoracyjny i edukacyjny: zwiększają atrakcyjność przydomowych ogrodów, a przez swoje funkcje – zaangażowanie właścicieli nieruchomości w ochronę środowiska.

Dofinansowanie inwestycji przysługuje w wysokości odpowiadającej sumie 60% wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych. Łączna wartość przyznanej dotacji nie może przekroczyć kwoty 10 tys. zł.

Do wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie inwestycji należy załączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentu o tytule prawnym do nieruchomości, zgłoszenia robót właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu lub pozwolenia na budowę, o ile jest ono wymagane, rachunki i faktury potwierdzające koszty wykonania ogrodu deszczowego oraz projekt ogrodu deszczowego wraz z opisem technicznym z dokumentacją fotograficzną przedstawiającą miejsce inwestycji przed realizacją oraz wykonany ogród deszczowy. Minimalny okres trwałości inwestycji wynosi 5 lat.

Uchwała w sprawie dotacji została podjęta przez Radę Miasta Gdyni na XLIV sesji, 27 czerwca 2018 roku. Przepisy wchodzą w życie po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Tego dnia na naszej stronie pojawią się formularze z wnioskami o udzielenie dotacji.

Dla osób poszukujących inspiracji lub wiedzy na temat ogrodów na naszej stronie powstała specjalna zakładka: www.gdynia.pl/ogroddeszczowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *