Turniej tenisa stołowego

Turniej tenisa stołowego (DLA AMATORÓW) o puchar Rady Dzielnicy Dąbrowa
GRUDZIEŃ 2018

1. Cel i zadania:

– Popularyzacja tenisa stołowego,
– Zapewnienie aktywnego wypoczynku osobą pełnoletnim.
– Wychowanie w trzeźwości poprzez sport i rekreację ruchową.

2. Organizator:
– Rada Dzielnicy Dąbrowa

3. Miejsce i terminy:
Zawody odbywać się będą w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 47 przy ul. Nagietkowej 73.

Terminy zawodów podawane będą na stronie internetowej www.radadabrowa.ploraz poprzez profil na facebooku Rada Dzielnicy Dąbrowa. Organizator planuje przeprowadzenie co najmniej 1 turnieju w roku.

4. Konkurencje:

OPEN

5. System gier:
Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisamy PZTS, system przeprowadzenia turnieju ustalony zostanie na odprawie technicznej w dniu zawodów w zależności od ilości osób, z podziałem na kobiety i mężczyzn.

6. Udział:

W turniejach startować mogą osoby pełnoletnie, bez przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach sportowych.

Uczestnicy zawodów musza posiadać i okazać organizatorom dokument tożsamości ze zdjęciem. W czasie zawodów obowiązuje strój sportowy, w tym obowiązkowo miękkie obuwie zmienne. Zabrania się startu w obuwiu z czarnymi podeszwami.
Obowiązek ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków należy indywidualnie do uczestników.

7. Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmowane będą za pośrednictwem poczty internetowej w terminie od 1 do 15 grudnia 2018 na adres turniejdabrowa@wp.pl w temacie należy wpisać „zgłoszenie-tenis stołowy”.
Pierwszeństwo w zapisach mają mieszkańcy Dąbrowy oraz osoby które brały udział we wcześniejszych edycjach

8. Wpisowe:

Udział w turnieju jest bezpłatny.

9. Postanowienia końcowe
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki oraz za rzeczy zgubione podczas turnieju.
– Za niesportowe zachowanie organizator ma prawo wykluczyć zawodnika/zawodniczkę z turnieju.
– Ostateczna interpretacja regulaminu i inne sprawy sporne rozstrzygają organizatorzy turnieju.