Statut

Statut Dzielnicy Dąbrowa

UCHWAŁA NR V/133/19
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Dąbrowa

Na podstawie art. 35 ust 1 i 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Dzielnicy Dąbrowa w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Miejska Komisja Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic, powołana uchwałą nr III/54/10 Rady
Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do
Rad Dzielnic1), staje się Miejską Komisją Wyborczą ds. Wyborów do Rad Dzielnic w rozumieniu niniejszej
uchwały.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXIII/509/04 Rady Miasta Gdyni z 22 września 2004 r. w sprawie Statutu
Dzielnicy Dąbrowa2).
§ 4. Przepis § 8 ust. 2 Statutu w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą stosuje się do kadencji rad
dzielnic następujących po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
Joanna Zielińska

Statut dzielnicy Dabrowa – zobacz tekst.


Archiwum:
poprzedni Statut dzielnicy Dabrowa – zobacz tekst.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *