Regulamin MRDD

Regulamin Młodzieżowej Rady Dzielnicy Dąbrowa

Kadencja IV

 

ROZDZIAŁ  I

Postanowienia ogólne

 

§1

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Dąbrowa, zwana dalej Młodzieżową Radą jest jednostką ściśle współpracującą z Radą Dzielnicy Gdyni Dąbrowy. Młodzieżowa Rada nie jest podmiotem prawnym i pełni jedynie funkcję opiniotwórczą. Wszelkie podejmowane przez Młodzieżową Radę uchwały nie posiadają jakiejkolwiek mocy prawnej. Działalność Młodzieżowej Rady jest działalnością społeczną

 

§2

Obszar działalności oraz sposób funkcjonowania Młodzieżowej Rady wyznaczają członkowie Młodzieżowej Rady w konsultacji z Radnymi Dzielnicy Gdyni Dąbrowy. Miejscem siedziby Młodzieżowej Rady jest Zespół Szkół nr 14 w Gdyni Dąbrowie ul. Nagietkowa 73.

 

§3

Celem działalności Młodzieżowej Rady jest inicjowanie aktywności społecznej na rzecz młodych mieszkańców dzielnicy oraz opiniowanie na rzecz Rady Dzielnicy w zakresie poprawy warunków życia, zachowania porządku i bezpieczeństwa, edukacji,
kultury, wypoczynku, rekreacji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony
środowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury oraz inwestycji.

§4

Regulamin Młodzieżowej Rady jest wydany na podstawie ustaleń reprezentantów Rady Dzielnicy Dąbrowa.

 

§5

Regulamin określa organizację i wybory, podział funkcji oraz zakres działania osób funkcyjnych w Młodzieżowej Radzie.

 

§6

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia i podpisania go przez Przewodniczącego Rady Dzielnicy oraz Dyrektora Zespołu Szkół nr14 w Gdyni Dąbrowie.

ROZDZIAŁ II

Organizacja i tryb wyborów do Młodzieżowej Rady

§7

Kadencja Młodzieżowej Rady trwa od dnia wyboru do końca kadencji Rady Dzielnicy Gdynia Dąbrowa.

 

§8

Wybór kandydatów na radnych Młodzieżowej Rady odbywa się przez dobrowolne zgłaszanie kandydatur niepełnoletnich mieszkańców dzielnicy Gdynia Dąbrowa, która spełnia warunki określone w paragrafie 9.

 

§9

Kandydat lub kandydatka muszą mieć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na kandydowanie w wyborach na Radnego Młodzieżowej Rady, musi być mieszkańcem dzielnicy Dąbrowa oraz otrzymać pisemną rekomendację wychowawczyni klasy lub dyrekcji szkoły do której uczęszcza. Wzór zgłoszenia do kandydowania na radnego zawiera załącznik nr 1 do regulaminu.

 

§10

Kandydaci na radnych Młodzieżowej Rady powinni uzyskać poparcie co najmniej 10 wyborców – osób niepełnoletnich i zameldowanych w okręgu działania Rady Dzielnicy Dąbrowa. Listy osób popierających kandydata powinny zawierać imię, nazwisko, rok urodzenia, adresu zamieszkania i być opatrzone jej własnoręcznym podpisem. Wzór listy zawiera załącznik nr 2 do regulaminu.

 

§11

Wybory do Młodzieżowej Rady są bezpośrednie, tajne, równe oraz większościowe. Prawo głosu mają wszystkie osoby w wieku 10-18 lat zamieszkałe na terenie dzielnicy Gdynia Dąbrowa. Wyborcy wybierają radnych Młodzieżowej Rady bezpośrednio spośród zgłoszonych kandydatów. Wybory odbędą się w Zespole Szkół nr 14 w Gdyni Dąbrowie. Głosować można tylko osobiście. Każdemu wyborcy przysługuje jeden głos.

 

 

§12

W celu przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady  opiekunowie przywołują  Komisję Wyborczą, składającą się z 8 osób w tym: 2 osoby z Rady Dzielnicy Gdynia Dąbrowa, 2 osoby z Grona Pedagogicznego, 2 osoby z Rady Rodziców i 2 osoby z Samorządu Uczniowskiego z ZS nr 14.

 

§13

Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego oraz sekretarza w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

 

§14

W pracach Komisji nie może uczestniczyć kandydat na radnego.

 

§15

Termin wyborów komisja podaje w formie obwieszczenia w ZS nr 14 i siedzibie Rady Dzielnicy Dąbrowa co najmniej 15 dni przed planowaną datą wyborów.

 

§16

Komisja wyborcza w ciągu 3 dni od daty wpłynięcia list, ustala listę osób uprawnionych do kandydowania i wywiesza ją w miejscu ogólnie dostępnym dla wszystkich.

 

§17

Komisja Wyborcza ustala wzór karty do głosowania i umieszcza kandydatów na radnych w listach w porządku alfabetycznym.

 

§18

Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem zarządzenia wyborów przez Komisję Wyborczą. W czasie kampanii wyborczej każdy kandydat będzie miał możliwość przedstawienia swojej osoby na specjalnym apelu szkolnym.

 

§19

Prowadzenie agitacji w dniu poprzedzającym oraz w dniu wyborów jest zakazane, a naruszenie tych zasad może spowodować skreślenie kandydata z listy kandydatów na radnego. Decyzje w tej sprawie podejmie Komisja Wyborcza w głosowaniu jawnym zwykła większością głosów.

 

§20

Wybory do Młodzieżowej Rady odbywają się ZS nr 14 w Gdyni Dąbrowie. Głosujący otrzymują od Komisji Wyborczej karty do głosowania opatrzone pieczęcią Szkoły lub Rady Dzielnicy.

 

§21

Głosujący może otrzymać tylko jedną kartę do głosowania, wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 3.

 

§22

Głosujący stawia w pustym polu, przy nazwisku kandydata, którego popiera, jeden znak „X”.

 

§23

Karty puste należy uznać za ważne, ale bez dokonania wyboru. Karty zawierające więcej niż jeden znak „X” przy nazwiskach kandydatów uznaje się za nieważne.

 

§24

Niezwłocznie po zakończeniu głosowania komisja przystępuje do obliczania jego wyniku i podaje go na listach z podpisem komisji w miejscu ogólnie dostępnym dla wszystkich osób, które brały udział w wyborach. Komisja podaje również listę osób, które uzyskały mandat radnego Młodzieżowej Rady w sposób jak wyżej.

 

§25

Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji Wyborczej.

 

§26

Mandat radnego uzyskuje 15 osób, które uzyskały największą ilość głosów.

 

§27

Protesty związane z przebiegiem wyborów i ustaleniem wyników można składać do Komisji w ciągu 2 dni roboczych od daty zakończenia wyborów.

 

§28

Protesty po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

 

§29

O terminie i miejscu pierwszej sesji młodych radnych powiadamia przewodniczący komisji wyborczej.

 

§30

Sesję inauguracyjną Młodzieżowej Rady do czasu wyboru przewodniczącego prowadzi przewodniczący Rady Dzielnicy Gdynia Dąbrowa lub Radny Dzielnicy przez niego wskazany.

 

§31

Wybór przewodniczącego odbywa się w pierwszej części sesji inauguracyjnej. Po zgłoszeniu kandydatur przez radnych i wyrażeniu zgody przez kandydatów na kandydowanie do funkcji przewodniczącego Młodzieżowej Rady odbywa się głosowanie tajne. Przewodniczący zostaje wybierany bezwzględną większością głosów.

 

§32

Nowo wybrany Przewodniczący Młodzieżowej Rady proponuje 2 kandydatów na członków Zarządu Rady. Po wyrażeniu przez nich zgody na kandydowanie ich kandydatury są poddawane pod głosowanie tajne i są akceptowane w przypadku uzyskania zwykłej większości głosów. Przed zakończeniem sesji inauguracyjnej Przewodniczący ustala miejsce i termin następnej sesji Młodzieżowej Rady.

 

ROZDZIAŁ III
Organizacja oraz sposób działania Młodzieżowej Rady

§33

Organami Młodzieżowej Rady są: Zarząd Młodzieżowej Rady oraz Zebranie Młodzieżowej Rady.

 

§34

W skład Zarządu Młodzieżowej Rady wchodzą: przewodniczący oraz dwoje wiceprzewodniczących.

 

§35

Nadzór nad właściwym funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady sprawują przedstawiciele wytypowani przez Rade Dzielnicy Dąbrowa zwani opiekunami Młodzieżowej Rady. Opiekunem Młodzieżowej Rady może zostać również nauczyciel lub przedstawiciel Rady Rodziców wytypowany przez dyrektora placówki oświatowej w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Dzielnicy Dąbrowa.

 

§36

Radni Dzielnicy Dąbrowa, nauczyciele oraz przedstawiciele Rady Rodziców nie będący wytypowanymi opiekunami Młodzieżowej Rady mogą brać udział w działaniach Młodzieżowej Rady jako głos doradczy wyłącznie we współdziałaniu z opiekunami.

 

§37

Opiekunowie mogą być odwołani ze swoich funkcji przez Przewodniczącego Rady Dzielnicy bądź Dyrektora placówki oświatowej w razie nie wywiązania się z powierzonej funkcji.

 

§38

Opiekunowie mogą dobrowolnie i bez podania przyczyny zrezygnować z pełnionych funkcji po uprzednim złożeniu pisemnej rezygnacji u Przewodniczącego Rady Dzielnicy. W jego miejsce wybiera się nowego opiekuna zgodnie z §36 regulaminu Młodzieżowej Rady.

 

§39

Opiekunowie nadzorują pracę Młodzieżowej Rady, służąc jej swoją radą i pomocą oraz uczestniczą w jej sesjach.

 

§40

Młodzieżowa Rada może powołać stałe i doraźne komisje problemowe określając ich skład osobowy i zakres działania. Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji. Młodzieżowy Radny może być przewodniczącym lub wiceprzewodniczącym tylko jednej komisji stałej. Wybory przeprowadza się w sposób jawny, zwykłą większością głosów. Działalność Komisji stałych jest podejmowana uchwałą Młodzieżowej Rady.

 

§41

Zakres obowiązków Przewodniczącego Zarządu Młodzieżowej Rady.

 1. Organizuje i nadzoruje pracę Młodzieżowej Rady oraz ustala sposób współpracy z przedstawicielami Rady Dzielnicy Gdynia Dąbrowa.
 2. Odpowiada za realizację ustaleń Młodzieżowej Rady.
 3. Odpowiada za kontakty z Przewodniczącym Rady Dzielnicy oraz innymi Młodzieżowymi Radami. Przestrzega zasad jawności i otwartości posiedzeń Rady.
 4. Zapewnia porządek na Sali obrad Rady.
 5. Podpisuje korespondencje wychodzącą z Młodzieżowej Rady.
 6. Nadzoruje pracę komisji merytorycznych.
 7. Prowadzi sesje Rady

 

Przewodniczący Zarządu równomiernie obciąża innych radnych obowiązkami. W razie nieobecności przewodniczącego zastępuje go wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady.

 

§42

Tryb i organizacja spotkań Rady Młodzieżowej:

 1. Sesje zwyczajne Rady odbywają się minimum raz na 3 miesiące. Zwołuje je Przewodniczący Zarządu Młodzieżowej Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek opiekunów Młodzieżowej Rady.
 2. Posiedzenia Zarządu Młodzieżowej Rady odbywają się przed sesją Rady lub częściej w miarę potrzeb.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu, albo przewodniczącego komisji merytorycznej Rady.
 4. Radni wykonują swoje funkcje społeczne
 5. Radny ma obowiązek brać czynny udział w sesjach Młodzieżowej Rady oraz w pracach w powołanych komisjach problemowych.
 6. Wcześniej ustalone delegacje radnych Młodzieżowej Rady mogą brać udział w sesjach Rady Dzielnicy, Młodzieżowi Radni na sesjach Rady Dzielnicy stanowią głos doradczy i nie mają prawa głosu.
 7. Wnioski i interpretacje młodzieżowych radnych powinny być przedstawione Przewodniczącemu Młodzieżowej Rady na piśmie, a ten zobowiązany jest do udostępnienia ich Radnym podczas posiedzenia sesji oraz przekazywać je do wiadomości opiekunom Młodzieżowej Rady.
 8. Na Sali obrad Rady nad porządkiem czuwa Przewodniczący udzielając głosu poszczególnym radnym oraz osobom pragnącym zabrać głos przy omawianiu konkretnej sprawy lub konkretnego punktu obrad.
 9. Na sesjach radni głosują jawnie, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady przez podniesienie ręki, chyba że część sesji zostanie wyłączona, z uwagi na ochronę informacji wynikających z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
 10. Wynik głosowania jawnego ogłasza przewodniczący Rady lub prowadzący posiedzenie.
 11. Za głosy oddane uznaje się te, które oddano „za” i „przeciw” i „wstrzymujące się”
 12. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” – rozstrzyga głos Przewodniczącego.
 13. Protokół z sesji Młodzieżowej Rady zostaje przedstawiony na sesji Rady Dzielnicy przez opiekuna Młodzieżowej Rady.
 14. Przewodniczący może nakazać opuścić salę obrad przez osoby spoza Rady, które swoim zachowaniem zakłócają porządek obrad lub uchybiają prowadzenie sesji.
 15. Opuszczenie obrad posiedzenia sesji przez radnych może nastąpić po zgłoszeniu tego faktu Przewodniczącemu
 16. Na każdej sesji radni zobowiązani są do podpisywania listy obecności

 

§43

Mandat radnego Młodzieżowej Rady wygasa z chwilą zakończenia kadencji Rady Dzielnicy lub w przypadku 5 nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniu Młodzieżowej Rady.

 

§44

Wszystkie sprawy,  których nie reguluje niniejszy regulamin rozstrzygają opiekunowie Młodzieżowej Rady w porozumieniu z przewodniczącym Rady Dzielnicy Gdynia Dąbrowa.

 

Regulamin Młodzieżowej Rady Dzielnicy Dąbrowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *