Komisje stałe Rady Dzielnicy

K O M I S J E    S T A Ł E    R A D Y    D Z I E L N I C Y    D Ą B R O W A

K a d e n c j a  2 0 1 9 – 2 0 24

 

1.   Komisja SPORTU

 1. Anisowicz Norbert
 2. Dąbrowska Anna
 3. Grube Bartosz – wiceprzewodniczący
 4. Karcz Joanna
 5. Pupka – Lipińska Monika
 6. Trafalski Krzysztof
 7. Wasielewski Roman
 8. Wasilewski Wojciech – przewodniczący

Zakres i przedmiot działania komisji

 1. Organizowanie wydarzeń sportowych na terenie dzielnicy Dąbrowa.
 2. Utrzymywanie kontaktów z Gdyńskim Centrum Sportu, instytucjami i wykonawcami imprez sportowych.
 3. Projektowanie, opracowywanie harmonogramów imprez sportowych.
 4. Przygotowywanie propozycji zadań do realizacji Planu Finansowego Rady Dzielnicy.
 5. Utrzymywanie kontaktów z dzielnicowymi klubami sportowymi.
 6. Sporządzanie sprawozdań komisji z przeprowadzonych imprez sportowych.
 7. Sporządzenie rocznego sprawozdania z prac komisji.

 

2. Komisja INFRASTRUKTURY I BEZPIECZEŃSTWA

 1. Anisowicz Norbert – wiceprzewodniczący
 2. Brzeska – Cupisz Anna
 3. Czaplewska Gabriela – przewodnicząca
 4. Dąbrowska Anna
 5. Grube Bartosz
 6. Gubała Marzena
 7. Karcz Joanna
 8. Neufeld Anna
 9. Piotrowska Irena
 10. Pupka – Lipińska Monika
 11. Trafalski Krzysztof
 12. Wasilewski Wojciech

Zakres i przedmiot działania komisji

 1. Analiza  i ocena potrzeb inwestycyjno – remontowych ma terenie dzielnicy, ustalenie hierarchii potrzeb dla dzielnicy.
 2. Rekomendowanie Radzie Dzielnicy zadań do realizacji w ramach środków z budżetu inwestycyjno – remontowego.
 3. Wpływ na kształtowanie ładu przestrzennego dzielnicy Dąbrowa, składanie wniosków i opinii dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennegoobejmujących teren dzielnicy Dąbrowa.
 4. Współpraca z odpowiednimi wydziałami Urzędu Miasta Gdyni i Radą Miasta Gdyni w zakresie działań Komisji.
 5. Współpraca z innymi Komisjami Rady Dzielnicy Dąbrowa oraz Radami sąsiednich dzielnic.
 6. Współpraca z Komendą Miejską Policji, Strażą Miejską oraz Komendą Straży Pożarnej, a także innymi instytucjami publicznymi i niepublicznymi w zakresiewspierania działań zwiększających poziom bezpieczeństwa i porządku na terenie dzielnicy Śródmieście.
 7. Współpraca z Komisją Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni, Pełnomocnikiem Prezydenta do spraw Bezpieczeństwa oraz WydziałemZarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
 8. Sporządzanie sprawozdań komisji ze zrealizowanych inwestycji i zadań prowadzonych przez Komisję.
 9. Sporządzenie rocznego sprawozdania z prac Komisji.

 

3.  Komisja do SPRAW SPOŁECZNYCH, KULTURY, EDUKACJI I ZDROWIA

 1. Brzeska – Cupisz Anna
 2. Czaplewska Gabriela
 3. Dąbrowska Anna
 4. Gubała Marzena – przewodnicząca
 5. Karcz Joanna
 6. Katulska Barbara
 7. Neufeld Anna
 8. Spigarska Ingrid
 9. Wasielewski Roman

Zakres i przedmiot działania komisji

 1. Utrzymywanie kontaktów z placówkami oświatowymi na terenie dzielnicy i bieżące monitorowanie ich potrzeb.
 2. Analiza możliwości działań Rady Dzielnicy Dąbrowa w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców dzielnicy, zgłaszanie potrzeb w zakresie profilaktyki, wsparcie osób niepełnosprawnych i mieszkańców potrzebujących opieki społecznej – współpraca z MOPS.
 3. Wypracowywanie i wdrażanie rozwiązań społecznych w celu poprawy jakości życia mieszkańców dzielnicy.
 4. Sporządzanie sprawozdań komisji ze zrealizowanych  zadań prowadzonych przez Komisję.
 5. Sporządzenie rocznego sprawozdania z prac Komisji.

 

4. Komisja do spraw KOMUNIKACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

 1. Brzeska – Cupisz Anna
 2. Czaplewska Gabriela
 3. Dąbrowska Anna – wiceprzewodnicząca
 4. Karcz Joanna
 5. Pupka – Lipińska Monika – przewodnicząca

Zakres i przedmiot działania komisji

 1. Utrzymywanie kontaktów z mieszkańcami dzielnicy Dąbrowa poprzez spotkania, dyżury, konsultacje.
 2. Utrzymywanie kontaktów z  mieszkańcami dzielnicy poprzez media społecznościowe.
 3. Współpraca i kontakty z mediami,  prasą lokalną i urzędową.
 4. Sporządzanie sprawozdań komisji z przeprowadzonych działań.
 5. Sporządzenie rocznego sprawozdania z prac komisji.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *