Ponowne wyłożenie do wglądu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – 1908 Chwaszczyńska, Rdestowa, Pomianowskiego

OGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Gdyni

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni,  rejon ulic: Chwaszczyńskiej, Rdestowej i K. Pomianowskiego

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr IX/166/11 z dnia 22 czerwca 2011 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni,

rejon ulic: Chwaszczyńskiej, Rdestowej i K. Pomianowskiego

obejmującego obszar, którego granice przebiegają:

− od północy i wschodu – wzdłuż granic m.p.z.p. części dzielnic Dąbrowa i Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i góry Donas, m.p.z.p. części dzielnic Dąbrowa i Chwarzno – Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Łanowej i Warzywnej oraz m.p.z.p. części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ulicy Rdestowej, następnie biegnie wzdłuż ul. Rdestowej obejmując tereny usługowo-produkcyjne,

− od południa – wzdłuż ul. Chwaszczyńskiej,

− od zachodu – wzdłuż granicy administracyjnej Gdyni z gminą Żukowo;

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 12.08.2013 r. do 10.09.2013 r., od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 20.00, w sobotę w godz. 12.00 – 20.00, w niedzielę w godz. 12.00 – 18.00, w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30. Z projektem planu można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.08.2013 r., o godz. 1600, w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.09.2013 r.

Jednocześnie na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) zawiadamiam o przyjęciu Prognozy oddziaływania na środowisko i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

WIĘCEJ NA STRONIE GDYNIA.PL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *