Konkurs Przyjazna Dzielnica

Zapraszamy gdyńskie rady dzielnic i ich mieszkańców do wzięcia udziału w nowym konkursie„Przyjazna dzielnica”, który jest wynikiem doświadczeń zdobytych podczas wcześniejszych konkursów dla rad dzielnic i rozwinięciem idei włączania lokalnych społeczności w działania miasta.

Ideą konkursu jest stworzenie instrumentu, który w założeniu będzie wspierał budowanie lokalnej społeczności w oparciu o wspólne diagnozowanie potrzeb i kreowanie potrzebnych do tego rozwiązań. Środki jakie można pozyskać służyć mają podnoszeniu jakości życia w Gdyni poprzez realizację zadań wskazanych przez poszczególne rady dzielnic i wybieranych przez mieszkańców tychże dzielnic.

Gospodarzem tego procesu będą rady dzielnic, których zadaniem jest stworzenie lokalnej sieci – partnerstwa na rzecz działań lokalnych. W skład tego partnerstwa mogą wejść np.: rada dzielnicy, biblioteki, szkoły, samorządy uczniowskie, rady rodziców, kluby seniora, lokalne organizacje pozarządowe, parafie, spółdzielnie, MOPS, CAS, Gdyńskie Centrum Sportu, Zarząd Komunikacji Miejskiej. W celu prawidłowego przygotowania wniosku partnerstwo muszą tworzyć co najmniej trzy podmioty spośród następujących kategorii: rada właściwej miejscowo dzielnicy, osoby prawne działające na terenie Gdyni, jednostki organizacyjne Miasta Gdyni. Zasady działania partnerstwa muszą być opisane w składanym projekcie, w szczególności dotyczy to podziału zadań i środków finansowych pomiędzy poszczególnych partnerów.
Składane wnioski dotyczyć mają propozycji projektów w zakresie szeroko rozumianej integracji mieszkańców dzielnicy, organizacji czasu wolnego dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych, działań kulturalnych, sportowych, podnoszenia poczucia bezpieczeństwa, a także działań na rzecz rodziny.Środki konkursu nie mogą być przeznaczone na projekty inwestycyjne i remontowe.

Docelowo, od września 2016 roku najlepsze pomysły, na które zostaną przekazane środki z budżetu Miasta będą wybierane przez mieszkańców każdej z 22 dzielnic Gdyni w głosowaniu (podobnie jak w Budżecie Obywatelskim). Nie chcąc opóźniać realizacji Państwa pomysłów, podjęliśmy decyzję o  pierwszej, pilotażowej edycji konkursu. Kładziemy w niej nacisk na zapoznanie się z nowym instrumentem wzajemnego partnerstwa i podziału między siebie zadań. Pula nagród w tej edycji wynosi 396.000 zł, czyli 18.000 zł na każdą z dzielnic. Środki te mogą zostać przeznaczone na dwa lub więcej projektów. W kolejnych edycjach konkursu suma środków wzrośnie do kwoty 550 000 zł (25.000 zł na dzielnicę).

W związku z powyższym rady dzielnic składają co najmniej dwa wnioski konkursowe przyjęte stosowną uchwałą rady dzielnicy (druk wniosku w załączeniu). Każdy projekt musi mieć co najmniej trzech partnerów (jednym z nich może być rada dzielnicy). Partnerzy nie mogą się powtarzać w różnych projektach. Łączna wartość złożonych projektów nie może przekraczać przypadającej na dzielnicę kwoty 18.000 zł. Realizacja projektów powinna zostać zakończona do 31 grudnia 2016. Wnioski składane są w Urzędzie Miasta Gdyni w Kancelarii Ogólnej lub w Centrum Aktywności Obywatelskiej. Ostatnim krokiem w pilotażowej edycji konkursu jest poddanie ich ocenie formalnej przez powołaną do tego celu komisję konkursową. Komisja ocenia wnioski tylko pod kątem formalnym, czyli spełnienia wymogów dotyczących partnerstwa, czytelności budżetu, z którego musi jasno wynikać na co są przeznaczane środki i do którego partnera mają trafić, a następnie przekazuje projekty do realizacji do odpowiednich jednostek, które to kontraktują zadania poszczególnym partnerom w zakresie określonym we wniosku.

W kolejnych edycjach konkursu odpowiedzialność za wybór zwycięskich projektów spadnie na mieszkańców Gdyni, którzy w analogiczny do Budżetu Obywatelskiego sposób będą wybierali najlepsze ich zdaniem propozycje rad dzielnic.

Termin składania wniosków w pilotażowym konkursie „Przyjazna Dzielnica” upływa z dniem 29 marca 2016 r. Wynik – lista projektów spełniających wymogi formalne zostanie ogłoszona do dnia 12 kwietnia 2016 r.

→ Wniosek konkursowy do pobrania.

 

 

Zasady przeprowadzania konkursu „Przyjazna dzielnica”

Konkurs „Przyjazna dzielnica” skierowany jest bezpośrednio do mieszkańców poszczególnych dzielnic Miasta Gdyni. Jednocześnie stanowi on narzędzie dla rad dzielnic, które będą mogły przygotowywać i realizować projekty, wykorzystujące zasoby lokalnych partnerstw. Ideą konkursu jest stworzenie instrumentu, który wspierać będzie budowanie lokalnej społeczności w oparciu o wspólne diagnozowanie potrzeb i wspólne kreowanie potrzebnych do tego rozwiązań. Gospodarzem tego procesu będą rady dzielnic, których zadaniem jest stworzenie lokalnej sieci – partnerstwa na rzecz działań lokalnych. W skład takiego partnerstwa mogą wejść np.: rada dzielnicy, biblioteki, szkoły, samorządy uczniowskie, rady rodziców, kluby seniora, lokalne organizacje pozarządowe, parafie, spółdzielnie, MOPS, CAS, Gdyńskie Centrum Sportu, Zarząd Komunikacji Miejskiej. Zgłoszone prawidłowo projekty podlegać będą ocenie mieszkańców dzielnic, którzy w głosowaniu dokonają ostatecznego wyboru, skutkującego sfinansowaniem z budżetu Miasta Gdyni realizacji projektów konkursowych, które w poszczególnych dzielnicach uzyskały największą liczbę głosów.

§ 1
1. Środki konkursu „Przyjazna Dzielnica” służyć mają podnoszeniu jakości życia w Gdyni poprzez realizację zadań wskazanych przez poszczególne rady dzielnic i wybieranych przez mieszkańców tychże dzielnic.
2. Na konkurs „Przyjazna Dzielnica” przeznacza się środki w łącznej wysokości 550 000 zł. Wysokość środków przypadających na każdą z dzielnic wynosi 25 000 zł. Środki te mogą w wyniku głosowania zostać przeznaczone na jeden lub kilka projektów.
3. Środki konkursu „Przyjazna Dzielnica” mogą być przeznaczone na roczne lub wieloletnie projekty dotyczące zadań gminy w zakresie: szeroko rozumianej integracji mieszkańców dzielnicy, organizacji czasu wolnego dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych, działań kulturalnych, sportowych, podnoszenia poczucia bezpieczeństwa, a także działań na rzecz rodziny. Środki konkursu nie mogą być przeznaczone na projekty inwestycyjne i remontowe.
4. Procedura tworzenia projektów, dyskusji nad nimi oraz wyboru końcowych wniosków do zgłoszenia odbywa się na szczeblu gdyńskich rad dzielnic.
5. Warunkiem dostępowym koniecznym do złożenia pojedynczego projektu do rady dzielnicy jest przygotowanie go przez Partnerstwo.
6. Partnerstwo muszą tworzyć co najmniej trzy podmioty spośród następujących kategorii: rada właściwej miejscowo dzielnicy, osoby prawne działające na terenie Gdyni, jednostki organizacyjne Gminy Miasta Gdyni. Zasady działania Partnerstwa muszą być opisane
w składanym projekcie, w szczególności dotyczy to podziału zadań i środków finansowych pomiędzy partnerów. Do Partnerstw mogą dodatkowo dołączać także podmioty nie posiadające osobowości prawnej, które mogą realizować zadnia, ale bez możliwości uzyskiwania środków z budżetu miasta. Jeden podmiot może występować tylko w jednym Partnerstwie tworzonym na potrzeby Konkursu w danej dzielnicy.

§ 2
1. W celu stworzenia warunków do zawiązania Partnerstw, o których mowa w § 1 ust 5, rada dzielnicy organizuje spotkanie/spotkania dla mieszkańców i potencjalnych partnerów dotyczące potrzeb dzielnicy w zakresie wymienionym w § 1 ust. 3. W ramach dyskusji
z mieszkańcami i prac rady dzielnicy wypracowywane zostaną przedsięwzięcia potrzebne dzielnicy, wraz z ustaleniem mogących je zrealizować Partnerstw.
2. Propozycje projektów mogą być również zgłaszane do rady dzielnicy przez potencjalnych Partnerstwa poza spotkaniami, o których mowa w ust. 1
3. Rada dzielnicy rekomenduje co najmniej 3 projekty, które zostaną poddane głosowaniu. Propozycję projektów do realizacji w swojej dzielnicy i mających je realizować Partnerstw
w ramach konkursu „Przyjazna dzielnica” rada dzielnicy zgłasza Prezydentowi w formie wypełnionych formularzy podpisanych przez partnerów wraz z podjętą w tym celu stosowną uchwałą rady dzielnicy.

§ 3
1. Złożone przez rady dzielnic projekty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej przez powołaną przez Prezydenta Komisję. Komisja ma za zadnie ocenić, czy w przypadku wygranej projekt będzie mógł być zrealizowany. W szczególności komisja weryfikuje spełnianie przez projekty wymogów dotyczących liczby i statusu partnerów, kwalifikowalności wydatków (wykluczenie inwestycji i remontów), wpisywanie się w zadania gminy, czytelności opisu i kompletności wypełnienia formularza, poprawności budżetu oraz jasności podziału zadań między partnerów.
2. Projekty nie spełniające wymogów formalnych lub merytorycznych są kierowane do rad dzielnic w celu uzupełnienia lub poprawienia.
3. Projekty spełniające wymogi publikowane są niezwłocznie po weryfikacji na stronie internetowej Miasta Gdyni w dziale poświęconym konkursowi Przyjazna Dzielnica. W celu umożliwienia mieszkańcom dyskusji o każdym z projektów na stronie internetowej, uruchomione będzie forum umożliwiające zamieszczanie opinii o projekcie przez mieszkańców.

§ 4
1. Głosowanie odbywa się w terminie określonym w Zarządzeniu Prezydenta, jednakowym dla wszystkich dzielnic biorących udział w konkursie i trwa nie krócej niż 14 dni.
2. Warunkiem przeprowadzenia głosowania w dzielnicy jest zgłoszenie przez radę dzielnicy
i pozytywna weryfikacja przez komisję, o której mowa w § 3 co najmniej 3 projektów, których łączna wartość jest równa co najmniej kwocie 50.000 zł.
3. W przypadku, gdy rada dzielnicy nie spełni warunku określonego w ust. 3, głosowanie nie odbywa się, zaś rada dzielnicy automatycznie traci możliwość pozyskania środków przypadających na nią w konkursie dany rok bez możliwości przeniesienia ich na rok kolejny.
4. Do udziału w głosowaniu na projekty zakwalifikowane do Konkursu uprawnieni są mieszkańcy zameldowani na terenie Miasta Gdyni oraz ci, którzy zostali dopisani do rejestru wyborców.
5. Głosowanie jest jawne. Głosujący podaje numer PESEL oraz imię ojca.
6. Każdy głosujący może oddać głosy na projekty w wybranej przez siebie dzielnicy.
7. Głosowanie odbywa się elektronicznie na stronie internetowej przygotowanej do tego celu. W celu umożliwienia głosowania osobom nie posiadającym dostępu do Internetu, tworzy się punkty głosowania w siedzibach rad dzielnic w godzinach ich urzędowania oraz w Urzędzie Miasta Gdyni w Centrum Aktywności Obywatelskiej.
8. Frekwencja i wyniki głosowania są na bieżąco dostępne na stronie internetowej, o której mowa w ust. 7.

§ 5
1. Dla każdej z dzielnic niezwłocznie po zakończeniu głosowania komisja, o której mowa § 3 ust 1, sporządza protokół zawierający:
a) liczbę głosów oddanych w dzielnicy,
b) liczbę głosów, które zostały oddane na poszczególne projekty,
c) listę projektów zakwalifikowanych do realizacji wraz z kosztami.
Protokół zostanie niezwłocznie umieszczony na stronie internetowej, o której mowa w § 4  ust. 8.
2. Środki otrzymują projekty, na które zagłosowała największa liczba głosujących w danej dzielnicy i są przyznawane kolejnym projektom zgodnie z ich wyceną, aż do wyczerpania wszystkich środków przypadających na daną dzielnicę. Przyznanie środków oznacza zakwalifikowanie projektu do realizacji.
3. W przypadku projektów, które otrzymały tyle samo głosów, a kwota nie jest wystarczająca do realizacji dwóch projektów o wyborze decyduje rada dzielnicy.

§ 6
1. Wybrane w głosowaniu projekty Prezydent kieruje do realizacji, wskazując komórki organizacyjne Urzędu Miasta lub jednostki organizacyjne Miasta odpowiedzialne za ich wdrażanie, które kontraktują zadania poszczególnym partnerom w zakresie określonym we wniosku.
2. Informacja o zakwalifikowanych do realizacji projektach oraz odpowiedzialnych za ich wdrażanie jednostkach będzie każdorazowo publikowana na stronie internetowej, o której mowa w § 4 ust. 8.

§ 7
Prezydent Miasta w Zarządzeniach określi:
a. wzór formularza zgłoszenia projektu i sposób jego składania,
b. skład komisji, o której mowa w § 3 ust. 1,
c. sposób składania projektów przez rady dzielnic do weryfikacji,
d. harmonogram realizacji Konkursu, w szczególności termin głosowania,
e. szczegółowe zasady obsługi głosowania, oddawania głosów oraz weryfikacji ważności głosów i uprawnień do głosowania.

§ 8
1. W 2016 roku zostanie zrealizowana pilotażowa edycja konkursu „Przyjazna dzielnica”. Na ten cel przeznacza się kwotę w wysokości 396.000 złotych (po 18.000 złotych na dzielnicę).
2.  W ramach pilotażowej edycji rady dzielnic mają możliwość złożenia przynajmniej dwóch projektów konkursowych, których wartość nie przekracza 18.000 zł.
3. Projekty składane są na zasadach określonych w § 1 ust. 3 – 6 oraz § 2 ust. 1 i 2.
4. Złożone wnioski podlegać będą ocenie formalnej przez powołaną przez Prezydenta Komisję. Pozytywna ocena formalna projektu partnerskiego będzie skutkowała skierowaniem projektu do realizacji.
5. Lista wniosków, które otrzymają dofinansowanie zostanie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej Miasta Gdyni i przekazana do realizacji odpowiednim jednostkom.

 

Harmonogram i wytyczne I – pilotażowej edycji konkursu „Przyjazna dzielnica”

1. 14 styczeń 2016 r. – ogłoszenie I edycji konkursu „Przyjazna dzielnica”.
2. Partnerstwo – warunek dostępowy konieczny do złożenia pojedynczego projektu przez radę dzielnicy, które muszą tworzyć co najmniej trzy podmioty spośród następujących kategorii:

–  rada właściwej miejscowo dzielnicy,
– osoby prawne działające na terenie Gdyni (organizacje pozarządowe, parafie, spółdzielnie mieszkaniowe, itp.)
– jednostki organizacyjne Miasta Gdyni (np. MOPS, Biblioteka, CAS, GCS, ZKM, ZDiZ, Szkoła – Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców, itp.)
Zasady działania partnerstwa muszą być opisane w składanym projekcie, w szczególności dotyczy to podziału zadań i środków finansowych pomiędzy poszczególnych partnerów. Do Partnerstw mogą dodatkowo dołączyć podmioty nie posiadające osobowości prawnej, które mogą realizować zadania, ale bez możliwości uzyskania środków z budżetu Miasta. Jeden podmiot może występować tylko w jednym Partnerstwie tworzonym na potrzeby Konkursu w danej dzielnicy.
3. styczeń – marzec 2016 r. – rada dzielnicy organizuje spotkanie/spotkania dla mieszkańców i potencjalnych partnerów w celu stworzenia warunków do zawiązania Partnerstw.
Proponowane projekty powinny zaspokajać potrzeby dzielnicy w zakresie szeroko rozumianej integracji mieszkańców dzielnicy, organizacji czasu wolnego dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych, działań kulturalnych, sportowych, podnoszenia poczucia bezpieczeństwa, a także działań na rzecz rodziny.
Środki uzyskane w konkursie nie mogą być przeznaczone na projekty inwestycyjne i remontowe.
4. Propozycje projektów mogą być również zgłaszane do rady dzielnicy przez potencjalnych Partnerów poza spotkaniami, o których mowa powyżej.
5. Przygotowywane projekty można konsultować w Urzędzie Miasta Gdyni – Centrum Aktywności Obywatelskiej, w celu rozwiązania wszelkich ewentualnych problemów i wątpliwości.
6. do 29 marca 2016 r. – rada dzielnicy zgłasza Prezydentowi propozycję projektów do realizacji w swojej dzielnicy i mających je realizować Partnerstw w formie wypełnionych formularzy podpisanych przez wszystkich partnerów wraz z podjętą w tym celu stosowną uchwałą rady dzielnicy.
7. 18 000 zł brutto – maksymalny koszt pojedynczego projektu.
8. Rada dzielnicy rekomenduje co najmniej 2 projekty o łącznej wartości nie przekraczającej 18 000 zł, które zostaną poddane ocenie formalnej przez Komisję Konkursową. Pozytywna ocena formalna projektu partnerskiego będzie skutkowała skierowaniem projektu do realizacji.
9. W przypadku nie zgłoszenia przez radę dzielnicy żadnego projektu lub zgłoszenia projektu nie spełniającego wymogów formalnych, rada dzielnicy automatycznie traci możliwość pozyskania środków przypadających na nią w I edycji konkursu bez możliwości przeniesienia ich na rok kolejny.
10. do 12 kwietnia 2016 r. – ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej Miasta.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *