Oświadczenie uczestnika

1)       Niniejszym   oświadczam,  że  chcę  wziąć  dobrowolny  udział  w  zajęciach  rekreacyjnych o specjalności: samoobrona – w ramach Akademii Samoobrony Guardian

2)       Potwierdzam, iż udzielono mi informacji dotyczącej uprawnień instruktorskich prowadzących zajęcia w zakresie rekreacji  w specjalności: samoobrona.

3)       Potwierdzam, iż udzielono mi informacji o ryzyku urazu podczas wykonywaniu technik kontaktowych z zakresu samoobrony, oraz, że do takiego urazu może dojść bez winy prowadzących.

4)       Potwierdzam, iż rozumiem i przyjmuję na siebie ryzyko wymienione w pkt. 3 oraz ryzyko związane z urazami powstającymi wskutek nieszczęśliwych wypadków – w szczególności otarć, obtłuczeń, zwichnięć czy skręceń, i że nie będę winą za te urazy obciążać prowadzących zajęcia. Oświadczam, ze nie znam informacji o dotyczących mnie przeciwwskazaniach zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych z zakresu samoobrony

5)       Zobowiązuję się do postępowania wg ścisłych instrukcji prowadzących zajęcia i oświadczam,  że zgadzam się przestrzegać wszelkich poleceń prowadzących, w szczególności do natychmiastowego zaprzestania wykonywanych czynności na wezwanie prowadzącego, a także do opuszczenia zajęć na prośbę prowadzącego po podaniu przyczyny. Oświadczam, też, że nie jestem pod wpływem środków odurzających lub alkoholu

6)       Zobowiązuję się do postępowania w granicach rozsądku, ze szczególną ostrożnością w stosunku do współćwiczących, bez zamiaru spowodowania urazu u współćwiczących, oraz przyjmuję do wiadomości, że nieprzestrzeganie pkt 5 i 6 może skutkować powstaniu odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunku do współćwiczących zgodnie z treścią Kodeksu Cywilnego lub Kodeksu Karnego. Przyjmuję, że mogę odmówić  wykonania ćwiczeń po wcześniejszym poinformowaniu instruktora.

 

SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE DLA JEGO UCZESTNIKÓW, KOSZT SZKOLENIA ZOSTAŁ POKRYTY Z BUDŻETU RADY DZIELNICY DĄBROWA

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *