Leśna Polana – rozpalanie ogniska

Od wtorku 21 lipca 2015 roku w Gdyni obowiązują nowe, uproszczone zasady urządzania ognisk oraz grillowania w miejscach do tego wyznaczonych.

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Gdyni, wyznaczono miejsca przeznaczone do:

a) palenia ognisk:
– Polanka Redłowska,
– Park Kolibki,
– teren zieleni przy ul. Leśna Polana. (Gdynia Dąbrowa)

b) korzystania z istniejących, stacjonarnych urządzeń do grillowania:
– Skwer im. Ireny Kwiatkowskiej na Obłużu,
– teren zieleni przy ul. Swarzewskiej,
– teren przy ul. Kopernika ” Pastwisko Huzarska”.

Jednocześnie wprowadzone zostały poniższe „Zasady palenia ognisk i korzystania z urządzeń do grillowania na terenach gminnych„.

1. Teren stanowi własność Gminy Miasta Gdynia.
2. Zarządcą terenu jest Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni/ Urząd Miasta Gdyni.
3. Palenisko/grill jest obiektem ogólnodostępnym, służy osobom indywidualnym oraz grupom zorganizowanym.
4. Korzystający z miejsca przeznaczonego do rozpalania ogniska/grillowania zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszymi zasadami i stosowania się do nich.
5. Osoba zamierzająca rozpalić ognisko/grilla, jako odpowiedzialna za wykonanie wszystkich obowiązków z tym związanych, każdorazowo zobowiązana jest powiadomić o tym zamiarze Straż Pożarną i Straż Miejską – podając swoje imię, nazwisko i numer kontaktowy.
6. W celu uzyskania możliwości korzystania z terenu na zasadach wyłączności, należy zwrócić się z wnioskiem do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem.
7. Dopuszcza się rozpalenie ognia/grilla wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym.
8. Korzystanie z paleniska/grilla może się odbywać wyłącznie pod nadzorem osoby pełnoletniej, przy czym:
– rozpalający ogień zobowiązany jest przy jego rozpalaniu i utrzymywaniu, do zachowania szczególnej ostrożności,
– po zakończeniu korzystania z obiektu osoby tam przebywające zobowiązane są do bezwzględnego sprawdzenia, czy używane palenisko/ grill skutecznie wygaszono,
– w przypadku wykrycia tlących się węgli czy drewna skutecznie je wygasić,
– w trakcie korzystania z paleniska/grilla zabrania się pozostawienia go bez dozoru,
– po zakończeniu korzystania z paleniska/grilla, należy go pozostawić w stanie oczyszczonym, nieuszkodzonym, umożliwiającym ponowne użycie,
– zapewnienie materiałów do rozpalenia i utrzymywania ognia na palenisku/grillu leży w gestii korzystających z terenu.
9. Korzystający z terenu ponoszą odpowiedzialność za utrzymanie czystości i porządku w trakcie i po zakończeniu pobytu.
10. Korzystający z terenu ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe z tytułu korzystania z terenu.
11. Wszelkie odpady wytworzone w czasie korzystania z terenu przed jego opuszczeniem należy zabrać ze sobą, a w przypadku braku takiej możliwości umieścić w pojemniku do gromadzenia odpadów usytuowanym w sąsiedztwie.
12. W trakcie korzystania z terenu niedopuszczalne jest zachowanie naruszające dobra i prawa osób trzecich.
13. W ognisku/grillu dopuszcza się spalanie wyłącznie drewna, węgla drzewnego lub innych materiałów przeznaczonych do tego celu.
14. Korzystający z paleniska/grilla zobowiązany jest do przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej, wynikających z:
– ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w szczególności art. 3 i 4 (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 j.t. z późn. zmianami),
– ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2013. 627 j.t.z późn. zmianami),
– ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U. 2014. 1153 j.t. z późn. zmianami).
15. Teren wyznaczony na ognisko/grill, może być czasowo wyłączony z użytkowania ze względów pożarowych lub bezpieczeństwa.

Za nie przestrzeganie w/w zasad, opartych na przepisach powszechnie obowiązujących, grożą sankcje karne wynikające z ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz.U. 2013. 482 j.t. z późn. zmianami).

Wysokość grzywien określono w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz.U. 2013. 1624 j.t. z późn. zmianami).

TELEFONY ALARMOWE:

NUMER ALARMOWY 112
STRAŻ POŻARNA 998
STRAŻ MIEJSKA 986
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
POLICJA 997

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *