Autor: Wojciech Spisak

1 Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Dąbrowa

Z A W I A D O M I E N I E

1 Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Dąbrowa odbędzie się w świetlicy ZWE nr 1

w dniu 26 listopada  2015 roku od godz. 18.00.

Porządek obrad 1 sesji MRDD w dniu 26.11.2015r.:

1.      Rozpoczęcie i przedstawienie porządku obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Złożenie gratulacji nowo wybranym młodzieżowym radnym przez Przewodniczącego Dorosłej Rady Dzielnicy Dąbrowa.

4.      Przedstawienie zasad funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Dąbrowa

5.      Autoprezentacja nowo wybranych młodzieżowych radnych

6.      Powołanie komisji skrutacyjnej ds. wyborów Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Dzielnicy Dąbrowa

7.      Wybór Przewodniczącego MRDD

8.      Wybór 2 wiceprzewodniczących MRDD

9.  Informacje

10.  Wolne wnioski

11.  Ustalenie terminu kolejnej sesji

15.  Zakończenie obrad.

 

Do czasu wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Dzielnicy Dąbrowa sesję prowadzić będzie Przewodniczący Dorosłej Rady Dzielnicy Dąbrowa, Pan Lechosław Dzierżak

Obwieszczenie o wyborach do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Dąbrowa

OBWIESZCZENIE

O wyborach do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Dąbrowa

 

§1. Zarządza się wybory do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Dąbrowa.

§2. W wyborach wybiera się 15 Młodzieżowych Radnych.

§3.Datę wyborów wyznacza się na poniedziałek  16 listopada 2015 roku w godzinach 9.00-18.00 w Zespole Szkół nr 14 w Gdyni (ul. Nagietkowa 73),

§4. Uprawnieni do głosowania są mieszkańcy Gdyni Dąbrowy w wieku 10-18 lat, za okazaniem legitymacji szkolnej.

§5. Warunki które musi spełnić kandydat do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Dąbrowa:a) osoby w wieku 12-18 lat b) zamieszały na Dąbrowiec) rekomendacja wychowawcy lub dyrektora szkołyd) zgoda rodziców/opiekunów prawnyche)zebranie min. 20 podpisów poparcia od niepełnoletnich mieszkańców Dąbrowy

§6. Zgłoszenia kandydatów do 2 12 listopada 2015.

§7.Regulamin, wzory dokumentów oraz komunikaty komisji wyborczej dostępne na stronie www.radadabrowa.pl

 

WIĘCEJ