Autor: admin

Konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia zakazu skrętu z ul. Lubczykowej w ul. Rutową

Konsultacje społeczne z mieszkańcami dzielnicy Dąbrowa w sprawie wprowadzenia zakazu skrętu z ul. Lubczykowej w ul. Rutową

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Gdyni na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 2, art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), a także § 2 pkt 1-3, § 3 pkt 2, § 5 ust. 1 pkt 6, § 6 ust. 1, § 8 pkt 1-4 oraz § 9 uchwały nr XXVIII/684/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Gdyni (Dz. Urz. Woj. z 2017 r. poz. 533 oraz z 2018 r. poz. 3902) zawiadamia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych  z mieszkańcami dzielnicy Dąbrowa w sprawie wprowadzenia zakazu skrętu z ul. Lubczykowej w ul. Rutową.

1. Celem konsultacji jest zebranie opinii od mieszkańców dzielnicy Dąbrowa w sprawie zmiany organizacji ruchu poprzez wprowadzenie zakazu skrętu z ul. Lubczykowej w ul. Rutową.

2. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w dniach od 8 do 15 stycznia 2024 r. w formie ankiety konsultacyjnej dostępnej:

a) w biurze Rady Dzielnicy Dąbrowa przy ul. Wiczlińskiej 33 (ZWE nr 1) tel. 722-217-246 w godzinach pracy biura:
 poniedziałek 11:00 – 17:00
 wtorek 14:00 – 18:00
 środa 8:00 – 12:00

b) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni www.gdynia.pl/bip w zakładkach: Samorząd/Rady_Dzielnic/Rada_Dzielnicy_Dabrowa lub Samorząd/Rady_Dzielnic/Konsultacje_społeczne_w_dzielnicach

3. Wypełnione i podpisane ankiety należy złożyć w terminie do 15 stycznia 2024 r.:
a)  osobiście w siedzibie Biura Rady Dzielnicy Dąbrowa
b)  drogą elektroniczną zeskanowany dokument przesłać mailem na adres rada.dabrowa@gdynia.pl

4.  Ankiety otrzymane poza wyznaczonym terminem, przekazane w innej formie niż wskazane lub niepodpisane nie będą rozpatrywane.

Do pobrania:

Ankieta konsultacyjna dotycząca wprowadzenia zakazu skrętu z ul. Lubczykowej w ul.Rutową.

Festyn na Leśnej Polanie

Zapisy na zajęcia z hiszpańskiego dla początkujących

Zapraszamy na zajęcia z języka hiszpańskiego dla początkujących. Zajęcia są bezpłatne, dedykowane wyłącznie mieszkańcom Gdyni Dąbrowy.

Cykl 30 zajęć od 16.03.2022 w każdą środę o godzinie 17.30 – 19.00. Zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Gdyni.

Projekt jest finansowany ze środków Rady Dzielnicy Gdynia Dąbrowa.

Link do zapisów: https://app.evenea.pl/event/hiszpanski/ * Start zapisów 9.03.2022 (środa) godzina 18.00. Po wyczerpaniu się miejsc nastąpią zapisy na listę rezerwową.

XXV sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa z dnia 17 stycznia 2022 r.

Porządek obrad XXV sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa
zwołanej na dzień 17 stycznia 2022 godz. 18:00
(sesja w trybie zdalnym)
 
Porządek obrad:
1. Przywitanie i otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie prawidłowości zwołania sesji oraz kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Gdyni z wnioskiem o przeniesienie niewykorzystanych w roku 2021 środków, na realizację zadań w roku 2022.
6. Bieżące informacje.
7. Wolne wnioski.
8. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
9. Zakończenie sesji.

XXIV sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa z dnia 8 listopada 2021 r.

Porządek obrad XXIV Sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa zwołanej na dzień 08 listopada 2021; godz. 18.00
Miejsce – siedziba Rady: Gdynia ul. Wiczlińska 33, Zespół Wczesnej Edukacji nr 1.
 
Porządek obrad:
1. Przywitanie i otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie prawidłowości zwołania sesji oraz kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Omówienie koncertu świątecznego i wydarzeń sportowych planowanych w 2021 roku.
6. Bieżące informacje.
7. Wolne wnioski.
8. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
9. Zakończenie sesji.

XXIII sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa z dnia 27 września 2021 r.

Porządek obrad XXIII Sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa zwołanej na dzień 27 września 2021; godz. 18.00
Miejsce – siedziba Rady: Gdynia ul. Wiczlińska 33, Zespół Wczesnej Edukacji nr 1.
 
Porządek obrad:
1. Przywitanie i otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie prawidłowości zwołania sesji oraz kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Finansowego Dzielnicy Dąbrowa na rok 2022.
6. Bieżące informacje.
7. Wolne wnioski.
8. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
9. Zakończenie sesji.

XXII sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa z dnia 23 sierpnia 2021 r.

Porządek obrad XXII Sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa
zwołanej na dzień 23 sierpnia 2021 godz. 18:00
(sesja w systemie zdalnym).
    
 Porządek obrad sesji nr  XXII:
1. Przywitanie i otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Projektu Planu Finansowego Rady Dzielnicy Dąbrowa na rok 2022.
6. Bieżące informacje.
7. Wolne wnioski.
8. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
9. Zakończenie sesji.

XXI sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa z dnia 7 czerwca 2021 r.

Porządek obrad XXI Sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa
zwołanej na dzień 07 czerwca 2021 na godz. 18.00
(sesja w systemie zdalnym).
    
1. Przywitanie i otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie – zmiana Planu Finansowego Rady Dzielnicy Dąbrowa na rok 2021
6. Bieżące informacje.
7. Wolne wnioski.
8. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
9. Zakończenie sesji.

Kino plenerowe na Dąbrowie i Karwinach

Nowy zarząd dzielnicy Dąbrowa

Na XLII sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa, 7 listopada 2018, radni przyjęli rezygnację dotychczasowego przewodniczącego,  Lechosława Dzierżaka, ze swojej funkcji. Podczas wyborów samorządowych, 21 października, został on wybrany do Rady Miasta Gdyni i tam będzie reprezentował m.in. naszą dzielnicę. Radni na tej samej sesji wybrali nowy zarząd, który będzie pełnić obowiązki do końca aktualnej kadencji Rady Dzielnicy Dąbrowa – do marca 2019 roku. Do zarządu Rady Dzielnicy Dąbrowa zostali wybrani:

– Wiesław Wawer, przewodniczący

– Roman Wasielewski, wiceprzewodniczący

– Gabriela Czaplewska, wiceprzewodnicząca.