Archives

now browsing by author

 

Kino plenerowe na Dąbrowie i Karwinach

Nowy zarząd dzielnicy Dąbrowa

Na XLII sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa, 7 listopada 2018, radni przyjęli rezygnację dotychczasowego przewodniczącego,  Lechosława Dzierżaka, ze swojej funkcji. Podczas wyborów samorządowych, 21 października, został on wybrany do Rady Miasta Gdyni i tam będzie reprezentował m.in. naszą dzielnicę. Radni na tej samej sesji wybrali nowy zarząd, który będzie pełnić obowiązki do końca aktualnej kadencji Rady Dzielnicy Dąbrowa – do marca 2019 roku. Do zarządu Rady Dzielnicy Dąbrowa zostali wybrani:

– Wiesław Wawer, przewodniczący

– Roman Wasielewski, wiceprzewodniczący

– Gabriela Czaplewska, wiceprzewodnicząca.

Jaka długość kadencji?

Prezydent miasta ogłosił konsultacje dotyczące długości kadencji Rad Dzielnic. Mieszkańcy mogą opowiedzieć się, czy są za kadencjami 4-letnimi (tak jak obecnie), czy za wydłużeniem kadencji do 5 lat, aby były nadal równe z kadencjami rady miasta, która od przyszłej kadencji będzie wydłużona.

  • Jeśli chcemy, aby kadencje rad dzielnic nadal miały po 4 lata? – odpowiadamy: nie
  • Jeśli chcemy, aby kadencje rad dzielnic nadal miały taką samą długość jak kadencje Rady Miasta – odpowiadamy: tak

Ankietę można wypełnić do 19 sierpnia – ANKIETA

Stwórz ogród deszczowy na Dąbrowie

Gdynia zachęca do tworzenia na terenie miasta ogrodów deszczowych.  Każdy kto chce to uczynić może dostać dofinansowanie, nawet do 10 tys. zł. To doskonały sposób na wykorzystanie deszczówki.

– Miasto się rozbudowuje, powstają nowe budynki, drogi, chodniki. Coraz mniej wody wsiąka w ziemię, a więcej musi być odprowadzane systemami kanalizacji deszczowej. Powoduje to, że nieustannie trzeba inwestować w kolejne kilometry rur. Odpowiedzią na to wyzwanie jest idea ogrodów deszczowych. To miejsca, które będą wodę zagospodarowywać na miejscu. Część wody zostanie spożytkowana przez rośliny, a część wyparuje i trafi z powrotem do atmosfery – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni.

Przykładowe instalacje powstały już przy Gdynia InfoBox oraz na poddanym rewitalizacji osiedlu Meksyk. Kolejne powstaną przy budynku komunalnym, który gmina będzie budowała przy ulicy Dickmana oraz przy ulicy Nowodworcowej, której kompleksowa przebudowa jest przygotowywana przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni. Miasto chce zachęcić mieszkańców do tworzenia takich miejsc również na swoim terenie. Dotację mogą otrzymać zarówno osoby fizyczne jak i prawne, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty oraz przedsiębiorcy.

Dotację mogą dostać dąbrowskie spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty, przedsiębiorcy, czy właściciele domów jednorodzinych wolnostojących, bliźniaków czy w szeregu. Dzięki nim będziemy woda zostanie u nas na dzielnicy, tutaj posłuży roślinności i nie spowoduje zapchania rur kanalizacyjnych co zmniejszy niebezpieczeństwo podtopień w sytuacji gwałtownych burz – zachęca Lechosław Dzierżak, przewodniczący Rady Dzielnicy Dąbrowa.

Ogrody deszczowe są alternatywnym w stosunku do sieci kanalizacyjnej sposobem zagospodarowania wód deszczowych na nieruchomości oraz naturalnym sposobem usuwania zanieczyszczeń ze spływających wód opadowych. Rośliny hydrofitowe, które tworzą ogrody deszczowe, przechwytują i zatrzymują szkodliwe substancje w kłączach lub korzeniach oczyszczając wodę. Budowa ogrodów deszczowych, które są idealnym siedliskiem dla wielu gatunków zwierząt, wspomaga również zachowanie bioróżnorodności w mieście. Ogrody deszczowe oprócz korzyści ekologicznych mają walor dekoracyjny i edukacyjny: zwiększają atrakcyjność przydomowych ogrodów, a przez swoje funkcje – zaangażowanie właścicieli nieruchomości w ochronę środowiska.

Dofinansowanie inwestycji przysługuje w wysokości odpowiadającej sumie 60% wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych. Łączna wartość przyznanej dotacji nie może przekroczyć kwoty 10 tys. zł.

Do wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie inwestycji należy załączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentu o tytule prawnym do nieruchomości, zgłoszenia robót właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu lub pozwolenia na budowę, o ile jest ono wymagane, rachunki i faktury potwierdzające koszty wykonania ogrodu deszczowego oraz projekt ogrodu deszczowego wraz z opisem technicznym z dokumentacją fotograficzną przedstawiającą miejsce inwestycji przed realizacją oraz wykonany ogród deszczowy. Minimalny okres trwałości inwestycji wynosi 5 lat.

Uchwała w sprawie dotacji została podjęta przez Radę Miasta Gdyni na XLIV sesji, 27 czerwca 2018 roku. Przepisy wchodzą w życie po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Tego dnia na naszej stronie pojawią się formularze z wnioskami o udzielenie dotacji.

Dla osób poszukujących inspiracji lub wiedzy na temat ogrodów na naszej stronie powstała specjalna zakładka: www.gdynia.pl/ogroddeszczowy

Będą konsultacje społeczne na Dąbrowie

Jak zorganizować ruch na ulicach Paprykowej, Szafranowej, Kameliowej i Sojowej, by było wygodnie, a przede wszystkim bezpiecznie? Odpowiedzi na to pytanie mają dostarczyć konsultacje społeczne, które rozpoczynają się 25 maja. Może wziąć w nich udział każdy mieszkaniec.

Dyskusja o tym, czy na wybranych ulicach Dąbrowy wprowadzić ruch jednokierunkowy, toczy się w dzielnicy od kilku lat. Zwolennicy takiego rozwiązania mówią o spodziewanej poprawie bezpieczeństwa, ułatwieniu przejazdu i zwiększeniu liczby miejsc parkingowych, których w dzielnicy brakuje. Przeciwnicy wskazują na możliwość zwiększenia ruchu. Podzieleni w tej sprawie są nie tylko mieszkańcy, ale też radni dzielnicy.

– Część z nas całkowicie popiera projekt, są też jego zagorzali przeciwnicy, więc trudno jest wypracować wspólne rozwiązania – przyznaje Lechosław Dzierżak, przewodniczący Rady Dzielnicy Dąbrowa. – Myślę, że kompromisowe rozwiązanie jest możliwe. Z ruchu dwukierunkowego nie muszą być przecież wyłączane całe ulice, a jedynie ich fragmenty. Dzięki temu każdy mógłby nie tylko swobodnie dojechać pod swój blok, ale też swobodnie przy nim zaparkować.

Do Rady Dzielnicy często wpływają wnioski mieszkańców w tej sprawie. Większość z nich dotyczy zmian organizacji ruchu na ulicach: Paprykowej, Szafranowej, Kameliowej i Sojowej. Radni dzielnicy zwrócili się więc do Wojciecha Szczurka, prezydenta Gdyni, o zorganizowanie konsultacji społecznych dotyczących właśnie tej części Dąbrowy.

– I prezydent właśnie zarządził ich przeprowadzenie – informuje Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – O tym, że taka forma rozmowy i decydowania o zmianach w najbliższym sąsiedztwie jest potrzebna i skuteczna, niech świadczy przykład Grabówka. Lokalne konsultacje społeczne odbyły się tam pod koniec 2017 roku. W zorganizowanych w ich trakcie spotkaniach wzięło udział ponad 80 mieszkańców, formularze konsultacyjne wypełniło 345 osób. Po zebraniu i przeanalizowaniu wszystkich zgłoszonych uwag prezydent Gdyni zdecydował o wprowadzeniu w życie konkretnych rozwiązań. Podobna procedura obowiązywać będzie na Dąbrowie. Do udziału w konsultacjach zachęcam jak największą liczbę mieszkańców. Im więcej uwag i sugestii zbierzemy, tym bardziej zmiany będą odpowiadały państwa oczekiwaniom.

Konsultacje społeczne rozpoczynają się w piątek, 25 maja i potrwają do 11 czerwca 2018 r. W ich trakcie będą zbierane opinie na temat problemów związanych z poruszaniem się oraz możliwych zmian w organizacji ruchu – w szczególności dotyczących wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicach Paprykowej, Szafranowej, Kameliowej i Sojowej.

Każdy z mieszkańców dzielnicy będzie mógł wypełnić formularz konsultacyjny zamieszczony na stronie internetowej www.badanialis.pl/dabrowa , wysłać go pocztą elektroniczną na adres konsultacje@lis.gdynia.pl lub wypełnić w formie tradycyjnej. Wydruki będą dostępne m.in. w biurze Rady Dzielnicy Dąbrowa (ul. Wiczlińska 33, budynek Zespołu Wczesnej Edukacji nr 1).

W ramach konsultacji w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 przy ul. Nagietkowej odbędą się dwa otwarte spotkania z mieszkańcami: 26 maja 2018 r. (sobota) o godz. 14.00 i 28 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 17.30.

Informacji na temat konsultacji można zasięgnąć w Laboratorium Innowacji Społecznych, które jest odpowiedzialne za ich przebieg: pod nr. tel. 58 727 39 08 oraz adresem e-mail konsultacje@lis.gdynia.pl . Materiały informacyjne formularze konsultacyjne w okresie trwania konsultacji będą dostępne na stronie internetowej www.lis.gdynia.pl/dabrowa , w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.gdynia.pl/bip (wejście przez zakładkę „Inne” – komunikaty), w Laboratorium Innowacji Społecznych oraz w biurze Rady Dzielnicy Dąbrowa.

Co ważne: uwagi pisemne złożone przed 25 maja lub po 11 czerwca  nie zostaną uwzględnione.

Kilka lat temu ruch jednokierunkowy wprowadzono na fragmencie ul. Nagietkowej w okolicach urzędu pocztowego. Według badań terenowych kierowcy zaakceptowali tą zmianę, szczególnie ze względu na łatwiejsze parkowanie i uregulowany przejazd.

ZA: Gdynia.pl

Zmiany w godzinach pracy biura

UWAGA! Z powodu zwolnienia lekarskiego urzędnika biuro Rady Dzielnicy Dąbrowa będzie czynne w środy w godz. 17.00-20.00.
Zachęcamy do kontaktu mailowo rada.dabrowa@gdynia.pl

Festyn Rodzinny na Leśnej Polanie

Lechosław Dzierżak jako nasz reprezentant w Gdyńskiej Rada ds. Budżetu Obywatelskiego

Przedstawicielem z ramienia Rad Dzielnic zostali: Lechosław Dzierżak, przewodniczący Dzielnicy Dąbrowa oraz Patryk Lenczewski, wiceprzewodniczący Dzielnicy Witomino-Radiostacja.

Od 6 czerwca Gdynia ma nową Radę ds. Budżetu Obywatelskiego. Jej członkowie przez najbliższe dwa lata będą doradzać prezydentowi w sprawach związanych z BO. W porównaniu z rokiem ubiegłym w 13-osobowym gronie zwiększył się udział mieszkańców i przedstawicieli rad dzielnic.

– Rada ds. Budżetu Obywatelskiego, która właśnie się ukonstytuowała w nowej formule, to grono, w którym podczas regularnych spotkań będziemy patrzeć na BO z wielu perspektyw – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni. – Wśród jej członków są przedstawiciele mieszkańców, organizacji pozarządowych, rad dzielnic, władz miasta. Nie mam wątpliwości, że skonfrontowanie prezentowanych przez nich różnych punktów widzenia i doświadczeń, a potem poszukanie wspólnego mianownika, okaże się bardzo cenne.

Radę ds. Budżetu Obywatelskiego tworzy 13 osób: czterech mieszkańców, dwóch przedstawicieli rad dzielnic, jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych oraz sześciu przedstawicieli władz miasta. Początkowo planowano, że zarówno Rada Miasta, jak i prezydent wskażą po trzech przedstawicieli. Ponieważ jednak radni miasta wskazali cztery osoby, prezydent zdecydował o ograniczeniu liczby swoich przedstawicieli do dwóch osób. Przedstawiciela organizacji pozarządowych wskazała Gdyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Natomiast reprezentanci mieszkańców i rad dzielnic wybrani zostali w ramach – trwającego od 20 kwietnia do 19 maja – otwartego naboru. Zgłosiło się, odpowiednio, 10 i 11 osób.

– Dziękuję wszystkim, którzy zadeklarowali chęć pracy w radzie; gratuluję osobom wybranym do jej składu – mówiwiceprezydent Guć, który został przewodniczącym gdyńskiej Rady ds. Budżetu Obywatelskiego. – Z częścią jej członków mam okazję współpracować regularnie, z częścią spotykałem się przy okazji prowadzonych w Gdyni przedsięwzięć. Liczę na ciekawe dyskusje, interesujące postulaty i aktywne działania, dzięki którym gdyński Budżet Obywatelski z roku na rok będzie coraz lepszy.

Powstanie gdyńskiej Rady ds. Budżetu Obywatelskiego zapisano w regulaminie ds. BO. Udział w pracach rady ma charakter społeczny co oznacza, że jej członkowie nie pobierają wynagrodzenia. Spotkania rady będą odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Pierwsze – w drugiej połowie czerwca.

Członkowie Rady ds. Budżetu Obywatelskiego
1)    Przedstawiciele mieszkańców: Paweł Kurski, Kajetan Lewandowski, Joanna Lica, Martyna Regent
2)    Przedstawiciel organizacji pozarządowych: Łukasz Wyszyński
3)    Przedstawiciele rad dzielnic: Lechosław Dzierżak, Patryk Lenczewski
4)    Przedstawiciele Rady Miasta Gdyni: Ireneusz Bekisz, Sebastian Jędrzejewski; Elżbieta Sierżęga, Justyna Wróblewska
5)    Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdyni: wiceprezydent Michał Guć (przewodniczący rady), Borys Martela

za: bo.gdynia.pl

Chcesz mieć wpływ na rozwój Budżetu Obywatelskiego w Gdyni? Zgłoś się do rady

Do 19 maja Laboratorium Innowacji Społecznych przyjmuje zgłoszenia od osób, które chciałyby doradzać prezydentowi w sprawach związanych z Budżetem Obywatelskim. Członkowie rady będą wypowiadać się nie tylko na temat tegorocznej edycji, ale również proponować zmiany, które warto wprowadzić w przyszłości.

Rada ds. Budżetu Obywatelskiego zostanie powołana na dwa lata. W jej skład wejdzie czterech mieszkańców, dwóch przedstawicieli rad dzielnic, jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych oraz po trzech przedstawicieli prezydenta i Rady Miasta Gdyni.Zapisz zmiany i wróć do listy

Mieszkańcy i radni dzielnic, którzy chcą zasiadać w radzie, powinni wypełnić krótki formularz zgloszeniowy dostępny poniżej oraz w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych (al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni). Zgłaszający powinni opisać swoje doświadczenia związane z konsultacjami społecznymi oraz wskazać tematy, którymi chcieliby się zająć w radzie. W przypadku przedstawicieli rad dzielnic, do zgłoszenia należy również dołączyć rekomendację zarządu dzielnicy.

Wypełnione formularze można składać do dnia 19 maja:

  • drogą mailową (w formie skanu) na adres bo@gdynia.pl,
  • lub osobiście w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych.

Przedstawiciele mieszkańców i rad dzielnic w Radzie ds. Budżetu Obywatelskiego zostaną wybrani przez prezydenta spośród zgłoszonych kandydatów.

Udział w pracach Rady ma charakter społeczny. Spotkania będą odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

 

Poniżej formularz zgłoszeniowy dla mieszkańców i radnych:

Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka do Rady Budżetu Obywatelskiego

za: https://bo.gdynia.pl/Chcesz_miec_wplyw_na_rozwoj_Budzetu_Obywatelskiego_w_Gdyni__Zglos_sie_do_rady.html

 

Aneks do porządku obrad 25. Sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa

Aneks do porządku obrad 25. Sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa
3 kwietnia 2017 roku

1. Akceptacja projektów oświetlenia ulic Kolonia, Łanowa, Rdestowa/Szafranowa – plac zabaw oraz Nagietkowa realizowanych w ramach budżetu inwestycyjno-remontowego Rady Dzielnicy Dąbrowa – spotkanie z projektantem
2. Wniosek Rady Dzielnicy Dąbrowa do Nadleśnictwa w sprawie ustawienia na górze Donas ławek i stołów piknikowych.
3. Ponowienie wniosku Rady Dzielnicy Dąbrowa o wybudowanie chodnika do hipermarketu Tesco