Turniej tenisa stołowego

I Turniej tenisa stołowego (DLA AMATORÓW) o puchar Rady Dzielnicy Dąbrowa w 2015r.

 

1. Cel i zadania:

- Popularyzacja tenisa stołowego,

- Zapewnienie aktywnego wypoczynku osobą pełnoletnim.
- Wychowanie w trzeźwości poprzez sport i rekreację ruchową.

 

2. Organizator:

- Rada Dzielnicy Dąbrowa

3. Miejsce i terminy:

Zawody odbywać się będą w hali sportowej Zespołu Szkół nr.14, przy ul. Nagietkowej 73.

Terminy zawodów podawane będą na stronie internetowej www.radadabrowa.pl oraz poprzez profil na facebooku Rada Dzielnicy Dąbrowa. Organizator planuje przeprowadzenie co najmniej 1 turnieju w roku.

 

4. Konkurencje:

OPEN

 

5. System gier:

Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisamy PZTS, system przeprowadzenia turnieju ustalony zostanie na odprawie technicznej w dniu zawodów w zależności od ilości osób, bez podzialłu na kobiety i mężczyzn.

 

6. Udział:

W turniejach startować mogą osoby pełnoletnie, bez przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach sportowych.

Uczestnicy zawodów musza posiadać i okazać organizatorom dokument tożsamości ze

zdjęciem. W czasie zawodów obowiązuje strój sportowy, w tym obowiązkowo miękkie

obuwie zmienne. Zabrania się startu w obuwiu z czarnymi podeszwami.

Obowiązek ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków należy

indywidualnie do uczestników.

 

7. Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez zgłoszenia mailowe na adres turniejdabrowa@wp.pl w temacie należy wpisać „zgłoszenie-tenis stołowy” lub każdorazowo na miejscu, w dniu imprezy w godz. 11:45-12:00. Ilość miejsc ograniczona.

 

8. Wpisowe:

Udział w turnieju jest bezpłatny.

9. Postanowienia końcowe
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęsliwe wypadki oraz za rzeczy zgubione podczas turnieju.
- Za niesportowe zachowanie organizator ma prawo wykluczyć zawodnika/zawodniczkę z turnieju.
- Ostateczna interpretacja regulaminu i inne sprawy sporne rozstrzygają organizatorzy turnieju.