Parking przy Nagietkowej

Metryka zadań inwestycyjno – remontowych. Zadanie: Budowa tymczasowego utwardzenia miejsc postojowych przy Kościele p.w. Trójcy Świętej

 

lokalizacja przedsięwzięcia:

Ulica  Nagietkowa, przy kościele p.w. Trójcy Świętej.
uwagi
 

opis przedsięwzięcia:

Budowa tymczasowego utwardzenia miejsc postojowych płytami typu MEBA wraz z niezbędną przebudową kolidującej infrastruktury.
Na terenie inwestycji znajdują się sieci: kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjna i elektroenergetyczna.
Ilość miejsc postojowych:
ok. 8 -10 szt., w tym miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.
Powierzchnia miejsc postojowych przyjęta do analizy: 300 m2
Szczegółowy zakres inwestycji określą warunki techniczne Zarządu Dróg i Zieleni
 

opis stanów terenowo – prawnych:

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenach będących własnością Gminy Miasta Gdynia.
Działka drogowa – ul. Nagietkowa
Szacunkowa wycena poszczególnych elementów przedsięwzięcia:
1.     
koszt dokumentacji projektowej:
12.000 – 18.000 zł brutto
W przypadku konieczności usunięcia kolizji z istniejącymi sieciami koszty wykonania dokumentacji mogą wzrosnąć.
2.     
koszt zakupów materiałów:
-
3.
koszty robót budowlanych:
Szacunkowy koszt:
24.000 – 42.000 zł brutto, 

t.j. ok. 80- 140 zł brutto za 1 m2 nawierzchni.

Koszty robót mogą ulec zmianie w przypadku:§  konieczności usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną§  po przeprowadzeniu przetargu na roboty budowlane oraz po wykonaniu przedmiaru robót budowlanych i kosztorysu inwestorskiego.
Uwaga:
Koszt robót oszacowano na podstawie zadania realizowanego przez Zarząd Dróg i Zieleni w III kw. 2011 r. pn.: „Wykonanie tymczasowego utwardzenia drogi ul. Łanowa”, dla której wartość kosztorysowa budowy 1m2 utwardzonej drogi o szerokości 5 m i długości ok. 700 m wyniosła 118,70 zł brutto.
4.     
koszty wykupu gruntów:
-
5.      Inne: -
Proponowany termin realizacji:
6.             
termin realizacji dokumentacji projektowej:
ok. 3 – 5 miesięcy
W tym uzyskanie decyzji opisanej w pkt 11 tabeli.
7.             
termin realizacji inwestycji budowlanej:
2 – 3 miesiące od daty przekazania placu budowy
Wraz z przekazaniem do użytkowania.
Proponowany harmonogram realizacjiz rozbiciem na etapy w miesiącach:
8.
Uzyskanie warunków technicznych od Zarządu Dróg i Zieleni oraz od gestorów sieci objętych inwestycją.
1 – 2 miesiące od daty złożenia wniosku
9.               
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w sprawie zamówienia publicznego do 14.000 EURO.
ok. 1 miesiąc
10.             
Wykonanie dokumentacji  projektowej oraz uzyskaniem niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień, w tym:
- uzgodnień z Zarządem Dróg i Zieleni,
- uzgodnień z gestorami sieci znajdujących się na terenie objętym inwestycją w zakresie ich przebudowy,
- uzgodnienie w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowej.
ok. 3 – 4 miesiące od zakończenia procedury przetargowej
(podpisanie umowy z wybranym biurem projektów)
Termin uzyskania końcowych opinii i uzgodnień uzależniony jest od czasu oczekiwania na aktualną mapę do celów projektowych.
11.       
Zgłoszenie robót budowlanych.
30 dni od daty złożenia wniosku
12.       
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych.
ok. 2 miesiące
13.       
Wykonanie robót budowlanych.
1 – 2 miesiące od daty przekazania placu budowy
*
14.       
Czynności odbiorowe inwestycji oraz przekazanie do użytkowania.
ok. 1 miesiąc od daty zakończenia robót budowlanych
klasyfikacja budżetowa:
Dział 600, Rozdział 60016, § 6050
inne istotne informacje: -

* Przekazanie placu budowy poprzedzone jest procedurą przygotowania i przeprowadzenia postępowania   przetargowego na wykonanie robót budowlanych i następuje po podpisaniu umowy z wykonawcą.

Wcześniejsza metryka:

Metryka zadań inwestycyjno – remontowych. Zadanie: Budowa miejsc postojowych przy Kościele p.w. Trójcy Świętej

lokalizacja przedsięwzięcia: Ulica Nagietkowa, przy kościele p.w. Trójcy Świętej. uwagi
opis przedsięwzięcia: Budowa miejsc postojowych wraz z odwodnieniem  i przebudową kolidującej infrastruktury. 

Na terenie inwestycji znajdują się sieci: kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjna i elektroenergetyczna.

Ilość miejsc postojowych:
ok. 8 -10 szt., w tym miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. 

Szczegółowy zakres inwestycji określą warunki techniczne Zarządu Dróg i Zieleni.

opis stanów terenowo- prawnych: Inwestycja zlokalizowana będzie na terenach będących własnością Gminy Miasta Gdynia Działka drogowa – ul. Nagietkowa.
Szacunkowa wycena poszczególnych elementów przedsięwzięcia:
1.      koszt dokumentacji projektowej: 30.000 – 40.000 zł brutto
2.      koszt zakupów materiałów: -
3.      koszty robót budowlanych: Szacunkowy koszt:
150.000 – 260.000 zł brutto,
t.j: 15.000 – 26.000 zł brutto za 1 miejsce postojowe.
Szacunkowy koszt:
wielkość średnia, przyjęta na podstawie kosztorysów inwestorskich dla inwestycji polegających na budowie parkingów i miejsc postojowych realizowanych przez Gminę Miasta Gdynia w latach 2009-2011. 

Koszty realizacji mogą ulec zmianie po rozstrzygnięciu procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.

4.      koszty wykupu gruntów:
5.      Inne:
Proponowany termin realizacji:
6.              termin realizacji dokumentacji projektowej: ok. 11 – 12 miesięcy W tym uzyskanie decyzji opisanej w pkt 11 tabeli.
7.              termin realizacji inwestycji budowlanej: 5 – 6 miesięcy od daty przekazania placu budowy Wraz z przekazaniem do użytkowania.
Proponowany harmonogram realizacjiz rozbiciem na etapy w miesiącach:
8. Uzyskanie warunków technicznych od Zarządu Dróg i Zieleni oraz od gestorów sieci objętych inwestycją. 1 – 2 miesiące od daty złożenia wniosku
9.                Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w sprawie zamówienia publicznego do 14.000 EURO. ok. 1 miesiąc
10.        Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień, w tym:
- decyzji o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego lub o warunkach zabudowy,
- uzgodnień z Zarządem Dróg i Zieleni,
- uzgodnień z gestorami sieci znajdujących się na terenie objętym inwestycją w zakresie ich przebudowy,
- uzgodnienie w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowej.
ok. 6 miesięcy od zakończenia procedury przetargowej (podpisanie umowy z wybranym biurem projektów) Termin uzyskania końcowych opinii  i uzgodnień uzależniony jest od czasu oczekiwania na prawomocną decyzję lokalizacji celu publicznego lub warunków zabudowy.
11.        Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę 3 miesiące od daty złożenia wniosku, w tym:
- 1 miesiąc – termin uprawomocnienia decyzji.
12.        Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. ok. 2 miesiące
13.        Wykonanie robót budowlanych. 2 – 3 miesiące od daty przekazania placu budowy *
14.        Czynności odbiorowe inwestycji oraz przekazanie do użytkowania. ok. 1 miesiąc od daty zakończenia robót budowlanych
klasyfikacja budżetowa: Dział 600, Rozdział 60016, § 6050
inne istotne informacje:

* Przekazanie placu budowy poprzedzone jest procedurą przygotowania i przeprowadzenia postępowania   przetargowego na wykonanie robót budowlanych i następuje po podpisaniu umowy z wykonawcą.

 

Postęp prac:

 • 7 listopada 2012 r. – podjęcie Uchwały nr XIX/14/2012 Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie wskazania zadań remontowo – inwestycyjnych na lata 2012 – 2014.
 • 5 grudnia 2012 r. – podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 8875/12/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjno – remontowych na lata 2011 – 2014.
 • 6 grudnia 2012 r. – przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
 • stan na styczeń 2013 r. - wystąpiono z wnioskiem do Zarządu Dróg i Zieleni o wydania warunków technicznych dla realizacji inwestycji.
 • stan na kwiecień 2013 r.:
  - wystąpiono z wnioskiem do Zarządu Dróg i Zieleni o wydanie warunków technicznych dla realizacji inwestycji.
  - uzyskano warunki techniczne nr UD.7011.1.2013.TG.1145 z dnia 22.02.2013 r.
  - trwają prace związane z przygotowaniem zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej.
 • stan na lipiec 2013 r.:
  - rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji budowy miejsc postojowych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowę miejsc postojowych w wybranych lokalizacjach na terenie Gdyni wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej”,
  - umowa w trakcie podpisywania.
 • stan na październik 2013 r. – inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
 • stan na styczeń 2014 r.:
  - inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
  - termin wykonania umowy - 10.04.2014 r.
 • stan na kwiecień:
  - dnia 10 kwietnia br. zgłoszono zamiar wykonywania robót budowlanych.
 • stan na lipiec:
  - uzyskano zgłoszenie robót budowlanych,
  - zakończono przetarg, trwa sprawdzania ofert.
 • stan na październik:
  - ze względu na wysokie koszty realizacji oraz zawężenie zakresu inwestycji jedynie do terenów będących własnością gminną, rada dzielnicy zrezygnowała z budowy miejsc parkingowych wg. opracowanej dotychczas dokumentacji.