Oświetlenie ciągu pieszego przy ZWE1

Metryka zadań inwestycyjno – remontowych. Zadanie: Budowa oświetlenia ciągu pieszego w ulicy Wiczlińskiej

lokalizacja przedsięwzięcia: Ulica Wiczlińska – ciąg pieszy pomiędzy Szkołą Podstawową nr 45 i ul. Rdestową. uwagi
opis przedsięwzięcia: Budowa oświetlenia. Długość linii kablowej: ok. 130 mb.
Przewidywana ilość lamp: ok. 3 – 4 szt. 

Szczegółowy zakres inwestycji określony zostanie po uzyskaniu warunków technicznych od Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

opis stanów terenowo- prawnych: Inwestycja zlokalizowana będzie na terenach będących własnością Gminy.
Szacunkowa wycena poszczególnych elementów przedsięwzięcia:
1.      koszt dokumentacji projektowej: Szacunkowy koszt:
ok. 8.000 – 10.000 zł brutto
2.      koszt zakupów materiałów: -
3.      koszty robót budowlanych: Szacunkowy koszt:
ok. 35.000 – 40.000 zł brutto.
Koszty realizacji mogą ulec zmianie po rozstrzygnięciu procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.
4.      koszty wykupu gruntów: brak
5.      Inne:
Proponowany termin realizacji:
6.      termin realizacji dokumentacji projektowej: ok. 11 – 12 miesięcy W tym uzyskanie decyzji opisanej w pkt 11 tabeli.
7.      termin realizacji inwestycji budowlanej: 3 – 5 miesięcy
Proponowany harmonogram realizacjiz rozbiciem na etapy w miesiącach:
8. Uzyskanie warunków technicznych od Zarządu Dróg i Zieleni oraz od gestorów sieci objętych inwestycją. ok. 1 miesiąc od daty złożenia wniosku
9.        Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w sprawie zamówienia publicznego do 14.000 EURO. ok. 1 – 2  miesiące
10.   Wykonanie dokumentacji projektowej i podziału geodezyjnego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień, w tym:
- decyzji lokalizacji celu publicznego,
- uzgodnień z Zarządem Dróg i Zieleni oraz gestorami sieci znajdujących się na terenie objętym inwestycją,
- uzgodnienie w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowej.
ok. 6 miesięcy od zakończenia procedury przetargowej (podpisanie umowy z wybranym biurem projektów) Termin uzyskania opinii
i uzgodnień uzależniony jest od czasu oczekiwania na prawomocną decyzje lokalizacji celu publicznego.
11.   Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę. 3 miesiące od daty złożenia wniosku, w tym:
- 1 miesiąc – termin uprawomocnienia decyzji.
12.   Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych. ok. 1 miesiąc
13.   Wykonanie robót budowlanych. 1 – 2 miesiące od daty przekazania placu budowy *
14.   Czynności odbiorowe inwestycji oraz przekazanie do użytkowania. ok. 1 miesiąc od daty zakończenia robót budowlanych
klasyfikacja budżetowa: Dział 600, Rozdział 60016, § 6050
inne istotne informacje:

* Przekazanie placu budowy poprzedzone jest procedurą przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych i następuje po podpisaniu umowy z wykonawcą.

 

Koordynator z ramienia Rady Dzielnicy Dąbrowa: Lechosław Dzierżak

 

Postęp prac:

 1. 26 września 2012 r. - konsultacje społeczne dotyczące inwestycji i remontów realizowanych z budżetu Rady Dzielnicy Dabrowy
 2. 3 października 2012 r. – podjęcie Uchwały nr XIX/13/2012 Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie wskazania zadań remontowo – inwestycyjnych na lata 2012 – 2014.
 3. 23 października 2012 r. – podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 8324/12/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjno – remontowych na lata 2011 – 2014.
 4. 29 października 2012 r. – przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
 5. stan na styczeń 2013 r.:
  • uzyskano warunki techniczne,
  • inwestycja w trakcie przygotowań materiałów do przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.
 6. stan na kwiecień 2013 r. – przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej jest w trakcie rozstrzygania.
 7. stan na lipiec 2013 r. – podpisano umowę z Wielobranzową Pracownią Projektową „Elektrousługa” Włodzimierz Melzacki, Gdynia, ul. Pomorska 46A/13 na wykonanie dokumentacji budowy oświetlenia, – inwestycja w trakcie realizacji.
 8. stan na październik 2013 r. – inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
 9. stan na styczeń 2014 r. – inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
 10. stan na kwiecień/lipiec:
  - trwa weryfikacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
 11. stan na wrzesień 2014: Rada Dzielnicy zwiększa budżet przeznaczony na niniejszą inwestycje
 12. stan na październik:
  - wystąpiono o pozwolenie na budowę,
  - inwestycję przekazano do realizacji