Koncepcja odprowadzenia wód deszczowych

Metryka zadań inwestycyjno – remontowych. Zadanie: Koncepcja odprowadzenia wód deszczowych w rejonie ulic: Pokrzywowej, Cynamonowej, Goździkowej

lokalizacja przedsięwzięcia:
Ulice: Pokrzywowa, Cynamonowa, Goździkowa.
uwagi
opis przedsięwzięcia:
Wykonanie wielobranżowej koncepcji zagospodarowania wód opadowych i roztopowych wraz z ich odprowadzeniem do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej oraz do rzeki Kaczej.
- długość wnioskowanych ulic: ok. 1500 m., 

- obszar inwestycji:
ok. 12 ha.

Całkowity zakres przedsięwzięcia określą warunki techniczne Zarządu Dróg i Zieleni.

Uwaga:

Podstawą wykonania koncepcji będą zapisy  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
- nr 1901 – części dzielnic Dąbrowa i Chwarzno – Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Łanowej i Warzywnej uchwalony Uchwałą nr XXXI/732/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2005 roku,
- Nr 1905 – części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ulicy Miętowej i rzeki Kaczej, uchwalony Uchwałą nr XII/294/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 września 2007 roku.
 

opis stanów terenowo- prawnych:

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenach będących własnością Gminy.
Uwaga:
1.
Ulica Łanowa wraz z ul. Cynamonową stanowi ulicę lokalną (oznaczoną w planie nr 1901 symbolem 63KD-L 1/2). Ulica Pokrzywowa  od skrzyżowania z ulicą Łanową do skrzyżowania z ul. Goździkową stanowi ulicę lokalną (oznaczoną w planie nr 1901 symbolem 64 KD-L 1/2). Ulica Goździkowa jest ulica dojazdową (oznaczoną w planie nr 1901 symbolem 72 KD-D 1/2). Dla w/w ulic obowiązują zasady obsługi infrastruktury wg § 10, ust 2, pkt 3 Uchwały nr XXXI/732/05- załącznik nr 1 do metryki.
2.
Ulica Pokrzywowa, na odcinku oddzielonym ul. Goździkową(od posesji nr 4 do posesji nr 30) stanowi ulicę dojazdową (oznaczoną w planie nr 1905 symbolem 32KD-D). Dla w/w ulicy obowiązują zasady obsługi infrastruktury wg § 10, ust 2, pkt 3 Uchwały nr XII/294/07 – załącznik nr 2 do metryki.
Szacunkowa wycena poszczególnych elementów przedsięwzięcia:
1.     
koszt dokumentacji projektowej:
60.000 – 70.000 zł brutto
*
2.     
koszt zakupu materiałów:
-
3.     
koszty robót budowlanych:
- -
4.     
koszty wykupu gruntów:
5.     
Inne:
Proponowany termin realizacji:
6.     
termin realizacji dokumentacji projektowej:
ok. 7 – 9 miesięcy
7.     
termin realizacji inwestycji budowlanej:
- -
Proponowany harmonogram realizacjiz rozbiciem na etapy w miesiącach:
8.
Uzyskanie warunków technicznych od Zarządu Dróg i Zieleni oraz od gestorów sieci objętych inwestycją.
Warunki techniczne ustalone zostaną po zatwierdzeniu w Zarządzie Dróg i Zieleni wielowariantowej koncepcji projektowej – poz. „opis przedsięwzięcia”.
9.       
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego.
ok. 1 – 2 miesiące
10.  
Wykonanie wielowariantowej koncepcji oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień, w tym:
- z Zarządem Dróg i Zieleni oraz gestorami sieci znajdujących się na terenie objętym inwestycją
oraz w razie konieczności:
- z Zarządem Melioracji Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku,
- z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, Nadleśnictwo w Gdańsku,
- Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych – Trójmiejski Park Krajobrazowy.
ok. 6 – 7 miesięcy od zakończenia procedury przetargowej (podpisanie umowy z wybranym biurem projektów)
11.  
Uzyskanie prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji.
-
12.  
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych.
-
13.  
Wykonanie robót budowlanych.
-
14.  
Czynności odbiorowe inwestycji oraz przekazanie do użytkowania.
-
 

klasyfikacja budżetowa:

Dział 600, Rozdział 60016, § 6050
 

inne istotne informacje:

-

* Gmina Miasta Gdyni w 2011 r. zleciła wykonanie koncepcji branży drogowej wraz z odwodnieniem dla ulicy Wiczlińskiej i branży hydrotechnicznej dla zbiornika retencyjnego na rzece Kaczej za kwotę umowną w wysokości 51.660 zł brutto.
Szczegółowy zakres przedmiotu umowy obejmował wykonanie między innymi:
1. mapy do celów informacyjnych,
2. dokumentacji geotechnicznej,
3. koncepcji branży sanitarnej w zakresie odwodnienie ul. Wiczlińskiej od skrzyżowania z ul. Miętową  i Koperkową do wylotu do rzeki Kaczej, obliczenie zlewni kanału deszczowego, budowy podczyszczalni wód deszczowych i wylotu kanału deszczowego,
4. koncepcji branży hydrotechnicznej w zakresie budowy zbiornika retencyjnego na rzece Kaczej- konstrukcja, technologia, obliczenia hydrotechniczne,
5. koncepcji branży drogowej obejmującą rozbudowę ul. Wiczlińskiej w rejonie inwestycji, na odcinku o długości 357 m,  zjazd do urządzeń podczyszczających oraz drogę eksploatacyjną.

Załącznik nr 1:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części działek Dąbrowa i Chwarzno – Wiczlino w Gdyni (fragment uchwały i mapa)

Załącznik Nr 2:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  – rejon ulicy Miętowej i Rzeki Kaczej (fragment uchwały i mapa)

 

Koordynator z ramienia Rady Dzielnicy Dąbrowa: Tomasz Zabolski