Oświetlenie lasku za ZS14

Metryka zadań inwestycyjno – remontowych. Zadanie: Budowa oświetlenia leśnego ciągu pieszego łączącego ulicę Gorczycową i Sezamową

lokalizacja przedsięwzięcia: Leśny ciąg pieszy pomiędzy
ul. Gorczycową i Sezamową: odcinek od posesji ul. Kameliowa 49, do posesji ul. Sezamowa 14.
uwagi
opis przedsięwzięcia: Budowa oświetlenia. Długość linii kablowej: ok. 110 mb.
Przewidywana ilość lamp: ok. 3 szt. 

Szczegółowy zakres inwestycji określony zostanie po uzyskaniu warunków technicznych od Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

opis stanów terenowo- prawnych: Inwestycja zlokalizowana będzie na terenach będących własnością Gminy.
Szacunkowa wycena poszczególnych elementów przedsięwzięcia:
1.      koszt dokumentacji projektowej: Szacunkowy koszt:
ok. 8.000 – 10.000 zł brutto.
2.      koszt zakupów materiałów: -
3.      koszty robót budowlanych: Szacunkowy koszt:
ok. 30.000 – 35.000 zł brutto.
Koszty realizacji mogą ulec zmianie po rozstrzygnięciu procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.
4.      koszty wykupu gruntów: brak
5.      Inne:
Proponowany termin realizacji:
6.      termin realizacji dokumentacji projektowej: ok. 11 – 12 miesięcy W tym uzyskanie decyzji opisanej w pkt 11 tabeli.
7.      termin realizacji inwestycji budowlanej: 3 – 5 miesięcy
Proponowany harmonogram realizacjiz rozbiciem na etapy w miesiącach:
8. Uzyskanie warunków technicznych od Zarządu Dróg i Zieleni oraz od gestorów sieci objętych inwestycją. ok.1 miesiąc od daty złożenia wniosku
9.        Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w sprawie zamówienia publicznego do 14.000 EURO. ok. 1 – 2 miesiące
10.   Wykonanie dokumentacji projektowej i podziału geodezyjnego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień, w tym:
- decyzji lokalizacji celu publicznego,
- uzgodnień z Zarządem Dróg i Zieleni oraz gestorami sieci znajdujących się na terenie objętym inwestycją,
- uzgodnienie w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowej.
ok. 6 miesięcy od zakończenia procedury przetargowej (podpisanie umowy z wybranym biurem projektów) Termin uzyskania opinii i uzgodnień uzależniony jest od czasu oczekiwania na prawomocną decyzje lokalizacji celu publicznego.
11.   Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę. 3 miesiące od daty złożenia wniosku, w tym:
- 1 miesiąc – termin uprawomocnienia decyzji.
12.   Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych. ok. 1 miesiąc
13.   Wykonanie robót budowlanych. 1 – 2 miesięcy od daty przekazania placu budowy *
14.   Czynności odbiorowe inwestycji oraz przekazanie do użytkowania. ok. 1 miesiąc od daty zakończenia robót budowlanych
klasyfikacja budżetowa: Dział 600, Rozdział 60016, § 6050
inne istotne informacje:

* Przekazanie placu budowy poprzedzone jest procedurą przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych i następuje po podpisaniu umowy z wykonawcą.

 

Koordynator z ramienia Rady Dzielnicy Dąbrowa: Lechosław Dzierżak