Oświetlenie Łopianowa

Metryka zadań inwestycyjno – remontowych. Zadanie: Budowa oświetlenia ulicy Łopianowej

lokalizacja przedsięwzięcia:
ul. Łopianowa
Uwagi:
Długość oświetlanego fragmentu ulicy: ok. 500 m
Przewidywana ilość lamp: ok. 13 szt.
Uwaga:
1. Obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ulicy Miętowej i rzeki Kaczej, uchwalonego Uchwałą nr XII/294/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 września 2007 roku.
2. Inwestycja p.n.: „Budowa ulicy Łopianowej” znajduje się na liście potrzeb inwestycyjnych Miasta. Jej realizacja będzie podjęta w miarę możliwości budżetu Miasta.
 

opis przedsięwzięcia:

Budowa  oświetlenia gminnego – budowa linii kablowej oraz słupów oświetleniowych w ilości ok. 13 szt.
Szczegółowy zakres inwestycji określają  warunki techniczne Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.
 

opis stanów terenowo – prawnych:

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenach będących własnością Gminy.
Szacunkowa wycena poszczególnych elementów przedsięwzięcia:
1.     
koszt dokumentacji projektowej:
Koszt szacunkowy:
ok. 20.000 – 25.000 zł brutto
2.     
koszt zakupów materiałów:
-
3.     
koszty robót budowlanych:
Koszt szacunkowy:
ok. 85.000 – 95.000 zł brutto
Koszty realizacji mogą ulec zmianie po rozstrzygnięciu procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.
4.     
koszty wykupu gruntów:
brak
5.     
Inne:
-
 

Proponowany termin realizacji:

6.     
termin realizacji dokumentacji projektowej:
ok. 9 – 11 miesięcy
W tym uzyskanie decyzji opisanej w pkt 11 tabeli.
7.     
termin realizacji inwestycji budowlanej:
4 – 5 miesięcy
 

Proponowany harmonogram realizacji z rozbiciem na etapy w miesiącach:

8.
Uzyskanie warunków technicznych od Zarządu Dróg i Zieleni oraz od gestorów sieci objętych inwestycją.
ok. 1 – 2 miesiące
9.       
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w sprawie zamówienia publicznego do 14.000 EURO.
ok. 1 miesiąc
10.  
Wykonanie dokumentacji  projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień, w tym:
- uzgodnień z Zarządem Dróg i Zieleni oraz gestorami sieci znajdujących się na terenie objętym inwestycją,
- uzgodnienie w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowej.
ok. 4 – 5  miesięcy od zakończenia procedury przetargowej (podpisanie umowy z wybranym biurem projektów)
11.  
Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę,
3 miesiące od daty złożenia wniosku, w tym:
-  1 miesiąc – termin uprawomocnienia decyzji,
12.  
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych.
ok. 1 miesiąc
13.  
Wykonanie robót budowlanych.
2 – 3 miesiące od daty przekazania placu budowy
*
14.  
Czynności odbiorowe inwestycji oraz przekazanie do użytkowania.
ok. 1 miesiąc od daty zakończenia robót budowlanych
 

klasyfikacja budżetowa:

Dział 600, Rozdział 60016, § 6050
 

inne istotne informacje:

-


*
Przekazanie placu budowy poprzedzone jest procedurą przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych i następuje po podpisaniu umowy z wykonawcą.

Koordynator z ramienia Rady Dzielnicy Dąbrowa: Lechosław Dzierżak

Postęp prac:

 1. 3 kwietnia 2013 r. – podjęcie Uchwały nr XXVI/19/2013 Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie wskazania zadań remontowo – inwestycyjnych na lata 2012 – 2014.
 2. 30 kwiecień 2013 r. – podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 10536/13/VI/P w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjno – remontowych na lata 2011 – 2014.
 3. 6 maja 2013 r. – przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
 4. stan na lipiec 2013 r.:
  - rozpoczęto przygotowanie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wybranych ulic i ciągów pieszych na terenie dzielnicy Dąbrowa,
  - planowany termin otwarcia ofert – 27 sierpnia 2013 r.
 5. stan na październik 2013 r. – inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
 6. stan na styczeń 2014 r.:
  - inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
  - termin wykonania umowy - 30.06.2014 r.
 7. stan na kwiecień:
  - inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
 8. stan na lipiec:
  - termin oddania dokumentacji przesunięto na koniec sierpnia br.
 9. stan na październik:
  - przesunięto termin wykonania dokumentacji do dnia 20 października 2014 r.,
  - trwają prace związane z uzyskaniem służebności gruntowej, zgody od właścicieli prywatnych na dysponowanie gruntem na cele budowlane oraz zgody na wycinkę drzew i krzewów.