Oświetlenie lasku za ZS14 (2)

Metryka zadań inwestycyjno – remontowych. Budowa oświetlenia terenów leśnych pomiędzy ulicami: Nagietkowa, Sezamowa, Gorczycowa, Kameliowa

lokalizacja przedsięwzięcia:
Tereny leśne pomiędzy ulicami: Nagietkową, Sezamową, Gorczycową, Kameliową.
Uwagi:
Długość linii kablowej: ok. 200 m
Przewidywana ilość lamp: ok. 5 szt.
opis przedsięwzięcia:
Budowa oświetlenia gminnego- budowa linii kablowej oraz słupów oświetleniowych w ilości ok.5 szt. 

Lokalizacja przedsięwzięcia- zgodnie z zał. nr 1

Szczegółowy zakres inwestycji określają warunki techniczne Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.
opis stanów terenowo – prawnych:
Inwestycja zlokalizowana będzie na terenach będących własnością Gminy.
Inwestycja zlokalizowana na działkach drogowych:  ulice Gorczycowa i Sezamowa oraz  na działce leśnej – działka nr 233/1, kM 31, obręb Wielki Kack.
Uwaga:
Lokalizacja lampy nr 1 (zał. nr 1) wymaga wyłączenia z produkcji leśnej użytku drogowego stanowiącego części działki leśnej nr 233/1.
Szacunkowa wycena poszczególnych elementów przedsięwzięcia:
•1.
koszt dokumentacji projektowej:
Koszt szacunkowy:
ok. 7.000 – 12.000 zł brutto
Kwota nie zawiera kosztów za wyłączenie z produkcji leśnej.
•2. koszt zakupów materiałów: -
•3.
koszty robót budowlanych:
Koszt szacunkowy:
ok. 35.000 – 45.000 zł brutto.
Koszty realizacji mogą ulec zmianie po rozstrzygnięciu procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.
Szacunkowa kwota realizacji nie zawiera kosztów związanych z wyłączeniem z produkcji leśnej części działki nr 233/1.
•4.
koszty wykupu gruntów:
brak
•5. Inne: -
Proponowany termin realizacji:
•6.
termin realizacji dokumentacji projektowej:
ok. 9 – 11 miesięcy
W tym uzyskanie decyzji opisanej w pkt 11 tabeli.
•7.
termin realizacji
inwestycji budowlanej:
3 – 4 miesiące
Proponowany harmonogram realizacji z rozbiciem na etapy w miesiącach:
•8.
Uzyskanie warunków technicznych od Zarządu Dróg i Zieleni oraz od gestorów sieci objętych inwestycją.
ok. 1 – 2 miesiące
•9.
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej.
ok. 1 miesiąc
•10.
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień, w tym: • uzgodnień z Zarządem Dróg i Zieleni oraz gestorami sieci znajdujących się na terenie objętym inwestycją,
• uzgodnienie w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowej.
ok. 4 – 5 miesiące od zakończenia procedury przetargowej (podpisanie umowy z wybranym biurem projektów)
•11.
Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę, lub zgłoszenie robót budowlanych.
3 miesiące od daty złożenia wniosku, w tym:
- 1 miesiąc – termin uprawomocnienia decyzji, lub 30 dni od dnia zgłoszenia robót budowlanych
Uwaga:
Tryb postępowania administracyjnego zależy od zakresu robót, które określone zostaną w dokumentacji projektowej.
•12.
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych.
ok. 1 miesiąc
•13.
Wykonanie robót budowlanych.
1 – 2 miesiące od daty przekazania placu budowy
*
•14.
Czynności odbiorowe inwestycji oraz przekazanie do użytkowania.
ok. 1 miesiąc od daty zakończenia robót budowlanych
klasyfikacja budżetowa:
Dział 600, Rozdział 60016,
§ 6050 – zadania inwestycyjne wskazane przez Rady Dzielnic
inne istotne informacje:
-

*  Przekazanie placu budowy poprzedzone jest procedurą przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych i następuje po podpisaniu umowy z wykonawcą.

Koordynator z ramienia Rady Dzielnicy: Lechosław Dzierżak

Postęp Prac:

 1. 3 kwietnia 2013 r. – podjęcie Uchwały nr XXVI/19/2013 Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie wskazania zadań remontowo – inwestycyjnych na lata 2012 – 2014.
 2. 30 kwiecień 2013 r. – podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 10536/13/VI/P w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjno – remontowych na lata 2011 – 2014.
 3. 6 maja 2013 r. – przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
 4. stan na lipiec 2013 r.:
  - rozpoczęto przygotowanie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wybranych ulic i ciągów pieszych na terenie dzielnicy Dąbrowa,
  - planowany termin otwarcia ofert – 27 sierpnia 2013 r.
 5. stan na październik 2013 r. – inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
 6. stan na styczeń 2014 r.:
  - inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
  - termin wykonania umowy - 30.06.2014 r.
 7. stan na kwiecień:
  - inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
 8. stan na lipiec:
  - uzyskano komplet dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
  - trwa weryfikacja dokumentacji.
 9. stan na październik:
  - przesunięto termin wykonania dokumentacji do dnia 20 października 2014 r.,
  - trwają prace związane z uzyskaniem służebności gruntowej, zgody od właścicieli prywatnych na dysponowanie gruntem na cele budowlane oraz zgody na wycinkę drzew i krzewów.