Oświetlenie las Ziołowa-Nagietkowa

Metryka zadań inwestycyjno – remontowych. Zadanie: Budowa oświetlenia ciągu pieszego łączącego ul. Ziołową i Nagietkową

 

lokalizacja przedsięwzięcia:

Ciąg pieszy łączący ulice – Ziołową i Nagietkową.
uwagi
 

opis przedsięwzięcia:

Budowa oświetlenia.
Długość linii kablowej: ok. 110 mb.
Przewidywana ilość lamp: ok. 3 – 4 szt.
Szczegółowy zakres inwestycji określony zostanie po uzyskaniu warunków technicznych od Zarządu Dróg  i Zieleni w Gdyni.
 

opis stanów terenowo – prawnych:

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenach będących własnością Gminy.
 

Szacunkowa wycena poszczególnych elementów przedsięwzięcia:

1.     
koszt dokumentacji projektowej:
Szacunkowy koszt:
ok. 8.000 – 10.000 zł brutto
2.     
koszt zakupów materiałów:
-
3.      koszty robót budowlanych:
Szacunkowy koszt:
ok. 30.000 – 35.000 zł brutto
Koszty realizacji mogą ulec zmianie po rozstrzygnięciu procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.
4.     
koszty wykupu gruntów:
brak
5.     
Inne:
 

Proponowany termin realizacji:

6.     
termin realizacji dokumentacji projektowej:
ok. 11 – 12 miesięcy

W tym uzyskanie decyzji opisanej w pkt 11 tabeli.
7.     
termin realizacji inwestycji budowlanej:
3 – 5 miesięcy
 

Proponowany harmonogram realizacji z rozbiciem na etapy w miesiącach:

8.
Uzyskanie warunków technicznych od Zarządu Dróg i Zieleni oraz od gestorów sieci objętych inwestycją.
ok. 1 miesiąc od daty złożenia wniosku
9.       
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w sprawie zamówienia publicznego do 14.000 EURO.
ok. 1 – 2  miesiące
10.  
Wykonanie dokumentacji  projektowej i podziału geodezyjnego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień, w tym:
- decyzji o warunkach zabudowy§      uzgodnień z Zarządem Dróg i Zieleni oraz gestorami sieci znajdujących się na terenie objętym inwestycją,
- uzgodnienie w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowej.
ok. 6 miesięcy od zakończenia procedury przetargowej (podpisanie umowy z wybranym biurem projektów)
Termin uzyskania opinii i uzgodnień uzależniony jest od czasu oczekiwania na prawomocną decyzję o warunkach zabudowy.
11.  
Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę.
3 miesiące od daty złożenia wniosku, w tym:
- 1 miesiąc – termin uprawomocnienia decyzji.
12.  
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych.
ok. 1 miesiąc
13.  
Wykonanie robót budowlanych.
1-2 miesięcy od daty przekazania placu budowy
*
14.  
Czynności odbiorowe inwestycji oraz przekazanie do użytkowania.
ok. 1 miesiąc od daty zakończenia robót budowlanych
 

klasyfikacja budżetowa:

Dział 600, Rozdział 60016, § 6050
 

inne istotne informacje:

-

* Przekazanie placu budowy poprzedzone jest procedurą przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych i następuje po podpisaniu umowy z wykonawcą.

 

Koordynator z ramienia Rady Dzielnicy Dąbrowa: Lechosław Dzierżak

Postęp prac:

 1. 3 kwietnia 2013 r. – podjęcie Uchwały nr XXVI/19/2013 Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie wskazania zadań remontowo – inwestycyjnych na lata 2012 – 2014.
 2. 30 kwiecień 2013 r. – podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 10536/13/VI/P w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjno – remontowych na lata 2011 – 2014.
 3. 6 maja 2013 r. – przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
 4. stan na lipiec 2013 r.: – rozpoczęto przygotowanie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wybranych ulic i ciągów pieszych na terenie dzielnicy Dąbrowa,
  - planowany termin otwarcia ofert – 27 sierpnia 2013 r.
 5. stan na październik 2013 r.: – inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
 6. stan na styczeń 2014 r.:
  - inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
  - termin wykonania umowy - 30.06.2014 r.
 7. stan na kwiecień:
  - inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
 8. stan na lipiec:
  - termin oddania dokumentacji przesunięto na koniec sierpnia br.
 9. stan na październik:
  - przesunięto termin wykonania dokumentacji do dnia 20 października 2014 r.,
  - trwają prace związane z uzyskaniem służebności gruntowej, zgody od właścicieli prywatnych na dysponowanie gruntem na cele budowlane oraz zgody na wycinkę drzew i krzewów.