Oświetlenie Kameliowej

Metryka zadań inwestycyjno – remontowych. Zadanie: Budowa oświetlenia ulicy Kameliowej nr 7 – 49

lokalizacja przedsięwzięcia:
Ulica Kameliowa wzdłuż posesji od nr 7 do nr 49.
Uwagi:
Długość oświetlanego fragmentu ulicy: ok. 280 m
Przewidywana ilość lamp: ok. 8 szt.
opis przedsięwzięcia:
Budowa oświetlenia gminnego- budowa linii kablowej oraz słupów oświetleniowych w ilości ok. 8 szt.
Szczegółowy zakres inwestycji określają warunki techniczne Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.
opis stanów terenowo- prawnych:
Inwestycja zlokalizowana będzie na terenach będących własnością Gminy.
Szacunkowa wycena poszczególnych elementów przedsięwzięcia:
•1.
koszt dokumentacji projektowej:
Koszt szacunkowy:
ok.10.000 – 15.000 zł brutto
•2. koszt zakupów materiałów: -
•3.
koszty robót budowlanych:
Koszt szacunkowy:
ok. 65.000 – 70.000 zł brutto.
Koszty realizacji mogą ulec zmianie po rozstrzygnięciu procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.
•4.
koszty wykupu gruntów:
brak
•5. Inne: -
Proponowany termin realizacji:
•6.
termin realizacji dokumentacji projektowej:
ok. 7 – 9 miesięcy 

W tym uzyskanie potwierdzenia zgłoszenia opisanego w pkt 11 tabeli.
•7.
termin realizacji
inwestycji budowlanej:
3 – 4 miesiące
Proponowany harmonogram realizacji z rozbiciem na etapy w miesiącach:
•8.
Uzyskanie warunków technicznych od Zarządu Dróg i Zieleni oraz od gestorów sieci objętych inwestycją.
ok. 1 – 2 miesiące
•9.
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej.
ok. 1 miesiąca
•10.
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień, w tym:
• uzgodnień z Zarządem Dróg i Zieleni oraz gestorami sieci znajdujących się na terenie objętym inwestycją,
• uzgodnienie w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowej.
ok. 4 – 5  miesięcy od zakończenia procedury przetargowej (podpisanie umowy z wybranym biurem projektów)
•11.
Uzyskanie potwierdzenia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
1 miesiąc od daty złożenia zgłoszenia
•12.
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych.
ok. 1 miesiąc
•13.
Wykonanie robót budowlanych.
1 – 2 miesiące od daty przekazania placu budowy
*
•14.
Czynności odbiorowe inwestycji oraz przekazanie do użytkowania.
ok. 1 miesiąc od daty zakończenia robót budowlanych
klasyfikacja budżetowa:
Dział 600, Rozdział 60016,
§ 6050 – zadania inwestycyjne wskazane przez Rady Dzielnic
inne istotne informacje:
-

*  Przekazanie placu budowy poprzedzone jest procedurą przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych i następuje po podpisaniu umowy z wykonawcą.

Koordynator z ramienia Rady Dzielnicy Dąbrowa: Lechosław Dzierżak

Postęp prac:

 1. 3 kwietnia 2013 r. – podjęcie Uchwały nr XXVI/19/2013 Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie wskazania zadań remontowo – inwestycyjnych na lata 2012 – 2014.
 2. 30 kwiecień 2013 r. – podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 10536/13/VI/P w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjno – remontowych na lata 2011 – 2014.
 3. 6 maja 2013 r. – przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
 4. stan na lipiec 2013 r.:
  - rozpoczęto przygotowanie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wybranych ulic i ciągów pieszych na terenie dzielnicy Dąbrowa,
  - planowany termin otwarcia ofert – 27 sierpnia 2013 r.
 5. stan na październik 2013 r. – inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
 6. stan na styczeń 2014 r.:
  - inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
  - termin wykonania umowy - 30.06.2014 r.
 7. stan na kwiecień:
  - inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
 8. stan na lipiec:
  - uzyskano komplet dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
  - trwa weryfikacja dokumentacji.
 9. stan na październik:
  - przesunięto termin wykonania dokumentacji do dnia 20 października 2014 r.,
  - trwają prace związane z uzyskaniem służebności gruntowej, zgody od właścicieli prywatnych na dysponowanie gruntem na cele budowlane oraz zgody na wycinkę drzew i krzewów.