Ulica Koperkowa

Metryka zadań inwestycyjno – remontowych. Zadanie: Budowa ulicy Koperkowej od nr 21 do nr 65 i 39

lokalizacja przedsięwzięcia: Ulica Koperkowa, odcinek od nr 21 do nr 65 i 39. uwagi
opis przedsięwzięcia: Budowa nawierzchni ulicy Koperkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia gminnego drogi oraz kolidującej infrastruktury technicznej. Długość wnioskowanej części ulic: ok. 210 m., 

Szerokość istniejącego pasa drogowego: 6 – 14 m
Zakres inwestycji wraz z niezbędną długością sieci kanalizacji deszczowej określą warunki techniczne Zarządu Dróg i Zieleni.

opis stanów terenowo- prawnych: Inwestycja zlokalizowana będzie na terenach będących własnością Gminy oraz osób prywatnych.
Szacunkowa wycena poszczególnych elementów przedsięwzięcia:
1.      koszt dokumentacji projektowej: 80.000 – 100.000 zł brutto
2.      koszt zakupów materiałów: -
3.      koszty robót budowlanych: 945.000 – 1.365.000 zł brutto, 

t.j. 4.500 – 6.500 zł brutto za 1 mb drogi

Koszty realizacji mogą ulec zmianie po rozstrzygnięciu procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.
4.      koszty wykupu gruntów: - Inwestycja nie wymaga wykupu gruntów prywatnych.
5.      Inne:
Proponowany termin realizacji:
6.      termin realizacji dokumentacji projektowej: ok.13 – 14 miesięcy W tym uzyskanie decyzji opisanej w pkt 11 tabeli.
7.      termin realizacji inwestycji budowlanej: ok. 9 – 10 miesięcy Wraz z przekazaniem do użytkowania.
Proponowany harmonogram realizacjiz rozbiciem na etapy w miesiącach:
8. Uzyskanie warunków technicznych od Zarządu Dróg i Zieleni oraz od gestorów sieci objętych inwestycją. 1 – 2 miesiące od daty złożenia wniosku
9.        Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. ok. 2 miesiące od otrzymania warunków technicznych
10.   Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień, w tym:
- uzgodnień z Zarządem Dróg i Zieleni oraz gestorami sieci znajdujących się na terenie objętym inwestycją,
- uzgodnienie w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowej.
ok. 6 miesięcy od zakończenia procedury przetargowej (podpisanie umowy z wybranym biurem projektów)
11.   Uzyskanie prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, na podstawie przepisów ustawy z dnia 10  kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr  193 poz. 1194). 4 miesiące od daty złożenia wniosku, w tym:
- 3 miesiące – zgodnie z art. 11a ust 3 (Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194),
- 1 miesiąc – termin uprawomocnienia decyzji.
12.   Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych. ok. 2 miesiące od daty podpisania zarządzenia wszczynającego procedurę przetargową
13.   Wykonanie robót budowlanych. 5 – 6 miesięcy od daty przekazania placu budowy *
14.   Czynności odbiorowe inwestycji oraz przekazanie do użytkowania. ok. 2 miesiące od daty zakończenia robót budowlanych
klasyfikacja budżetowa: Dział 600, Rozdział 60016, § 6050
inne istotne informacje:

* Przekazanie placu budowy poprzedzone jest procedurą przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych i następuje po podpisaniu umowy z wykonawcą.

 

Komentarz Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy Dąbrowa:

- Kwota inwestycji przekracza budżet Rady Dzielnicy.