ul. Wiczlińska do lasu

Metryka zadań inwestycyjno – remontowych. Zadanie: Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wiczlińskiej

lokalizacja przedsięwzięcia:
Ulica Wiczlińska, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Miętową, w kierunku Wiczlina, do linii lasu.
uwagi
opis przedsięwzięcia:
Budowa jednostronnego chodnika wzdłuż ul. Wiczlińskiej oraz ścieżki rowerowej wraz z budową murów oporowych, skarp, nasypów i umocnień.
Długość wnioskowanej części ulicy: ok.335 m.

W ramach inwestycji nie przewiduje się budowy kładki nad rzeką Kaczą.

Planuje się, że ścieżka rowerowa i chodnik zbudowane zostaną na istniejącym przepuście nad rzeką Kaczą.

opis stanów terenowo – prawnych:
Inwestycja zlokalizowana będzie na terenach będących własnością Gminy i osób prywatnych.
Uwagi:
1. Na zlecenie Gminy Miasta Gdynia w 2012 r. wykonano wielobranżową koncepcję pn.: „Rozbudowa ul. Wiczlińskiej od skrzyżowania z ul. Miętową i Koperkową oraz budowa zbiornika retencyjnego na rzece Kaczej”.
2. Zakres dokumentacji obejmuje kompleksową docelową przebudowę układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną w tym między innymi: budowę chodnika, ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wiczlińskiej Obszar inwestycji pokrywa się z zakresem niniejszej metryki.
3. Nie ma możliwości budowy chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy bez docelowej przebudowy układu drogowego.
Szacunkowa wycena poszczególnych elementów przedsięwzięcia:
•1.
koszt wielobranżowej dokumentacji projektowej:
Szacunkowy koszt kompletnej dokumentacji przebudowy układu drogowego:
ok. 100.000 – 120.000 zł brutto
Nie ma możliwości wykonania dokumentacji projektowej budowy chodnika i ścieżki rowerowej bez projektu docelowej przebudowy układu drogowego.
•2. koszt zakupów materiałów: -
•3. koszty robót budowlanych:
ok. 2.450.000 zł brutto

Kwota zawiera koszt budowy ścieżki rowerowej wraz z niezbędną infrastrukturą drogową ścieżki ( mury oporowe, balustrady, skarpy) w wysokości około 1.230.000,0 zł brutto.

Uwaga:
1. Szacunkowy koszt dotyczy budowy chodnika i ścieżki rowerowej  wraz z niezbędnymi obiektami drogowymi t.j.: murami oporowymi, opaskami bezpieczeństwa, skarpami stabilizowanymi, nasypami, balustradami.
2. W/w koszt nie uwzględnia kwoty budowy docelowego układu drogowego.
3. Koszt inwestycji przyjęto na podstawie wielobranżowej koncepcji  pn.: „Rozbudowa ul. Wiczlińskiej od skrzyżowania z ul. Miętową i Koperkową oraz budowa zbiornika retencyjnego na rzece Kaczej”- „Koszty inwestycyjne”.

•4.
koszty wykupu gruntów:
250 – 300 zł za 1 m2
Inwestycja wymaga wykupu gruntów prywatnych.
•5.
Inne:
-
Proponowany termin realizacji:
•6.
termin realizacji dokumentacji projektowej:
ok.14 – 16 miesięcy
W tym uzyskanie decyzji opisanej w pkt 11 tabeli.
•7.
termin realizacji
inwestycji budowlanej:
ok. 10 – 11 miesięcy
Wraz z przekazaniem do użytkowania.
Proponowany harmonogram realizacji z rozbiciem na etapy w miesiącach:
•8.
Uzyskanie warunków technicznych od Zarządu Dróg i Zieleni oraz od gestorów sieci objętych inwestycją.
-
•9.
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
ok. 2 miesiące od otrzymania warunków technicznych
•10.
Wykonanie dokumentacji  projektowej oraz uzyskaniem niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień, w tym:
• pozwolenia wodnoprawnego,
• uzgodnień z Zarządem Dróg i Zieleni oraz gestorami sieci znajdujących się na terenie objętym inwestycją,
• uzgodnienie w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowej.
ok. 8 – 10  miesięcy od zakończenia procedury przetargowej (podpisanie umowy z wybranym biurem projektów)
•11.
Uzyskanie prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, na podstawie przepisów ustawy z dnia 10  kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194).
4 miesiące od daty złożenia wniosku, w tym:
• 3 miesiące – zgodnie z art. 11a ust 3 (Dz. U. z 2008 r. Nr  193 poz. 1194),
•1 miesiąc – termin uprawomocnienia decyzji.
•12.
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych.
ok. 2 miesiące od daty podpisania zarządzenia wszczynającego procedurę przetargową
*
•13.
Wykonanie robót budowlanych.
6 – 7 miesięcy od daty przekazania placu budowy
**
•14.
Czynności odbiorowe inwestycji oraz przekazanie do użytkowania.
ok. 2 miesiące od daty zakończenia robót budowlanych
klasyfikacja budżetowa:
Dział 600, Rozdział 60016,
§ 6050 – dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji Rad Dzielnic
inne istotne informacje:
-

*     Rozpoczęcie robót budowlanych, polegających na budowie chodnika, ścieżki rowerowej wraz z niezbędnymi obiektami drogowymi t.j.: murami oporowymi, opaskami bezpieczeństwa, skarpami stabilizowanymi, nasypami, balustradami   możliwe będzie po  uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, wydanego dla całości inwestycji tj. przedsięwzięcia  pn.: „Rozbudowa ul. Wiczlińskiej od skrzyżowania z ul. Miętową i Koperkową oraz budowa zbiornika retencyjnego na rzece Kaczej”.

**   Przekazanie placu budowy poprzedzone jest procedurą przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych i następuje po podpisaniu umowy z wykonawcą.