Parking Paprykowa

Metryka zadań inwestycyjno – remontowych. Zadanie: Budowa miejsc postojowych przy ul. Paprykowej

lokalizacja przedsięwzięcia:
Ulica Paprykowa, na odcinku od skrzyżowania z ul. Miłkową do ul. Waniliowej.
uwagi
opis przedsięwzięcia:
Budowa miejsc postojowych i chodnika wraz z przebudową kolidującej infrastruktury, w tym budowa:
1) tymczasowego utwardzenia miejsc postojowych płytami meba,
lub
2) docelowego utwardzenia miejsc postojowych.

Na terenie inwestycji znajdują się sieci: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, telekomunikacyjna i elektroenergetyczna.

Ilość miejsc postojowych:
ok. 20 szt. (ok. 300 m2 powierzchni utwardzonej), w tym miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Szczegółowy zakres inwestycji, w tym technologię budowy miejsc postojowych określą warunki techniczne Zarządu Dróg  i Zieleni.

opis stanów terenowo – prawnych:
Inwestycja zlokalizowana będzie na terenach będących własnością Gminy Miasta Gdynia- pas drogowy ulicy Paprykowej oraz na terenach prywatnych: Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Wzgórzu” oraz wspólnoty mieszkaniowej.
Inwestycja wymaga wykupu gruntów prywatnych w celu poszerzenia pasa drogowego ul. Paprykowej.
Przewidywana powierzchnia wykupu gruntów: ok. 200 – 220 m2 .
Szacowany koszt – 350 zł/ m2
Szacunkowa wycena poszczególnych elementów przedsięwzięcia:
•1.
koszt dokumentacji projektowej:
15.000 – 18.000 zł brutto

Uwaga:
Kwota nie zawiera kosztów związanych z podziałem geodezyjnym działek prywatnych w celu poszerzenia pasa drogowego – szacowany na ok. 3.000 zł brutto.

W przypadku konieczności usunięcia kolizji z istniejącymi sieciami koszty wykonania dokumentacji mogą wzrosnąć.
•2.
koszt zakupów materiałów:
-
•3.
koszty robót budowlanych:
Szacunkowy koszt budowy chodnika oraz budowy:
1) tymczasowego utwardzenia miejsc postojowych płytami meba: ok. 35.000 – 45.000 zł brutto,
2) docelowego utwardzenia miejsc postojowych: ok. 200.000 – 300.000 zł brutto

ad 1)  t.j.: ok. 80,0 – 140,0 zł brutto  za 1 m2 nawierzchni płyt meba;.
ad 2)  t.j.: ok. 10.000 – 15.000 zł brutto za 1 miejsce postojowe*

Koszty robót mogą ulec zmianie:
1) w przypadku konieczności usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną,
2) po przeprowadzeniu przetargu na roboty budowlane oraz po wykonaniu przedmiaru robót budowlanych i kosztorysu inwestorskiego.
Uwaga:
* Koszt robót oszacowano na podstawie zadania realizowanego w 2013 r. pn.: „Rozbudowa ulicy Staffa poprzez budowę miejsc postojowych i chodników wraz z przebudową istniejącej infrastruktury”, dla której wartość kosztorysowa budowy 14 miejsc postojowych  w pasie drogowym ulicy Staffa  wyniosła 155.427 zł brutto.
•4.
koszty wykupu gruntów:
ok. 350 zł /m2
Przewidywana powierzchnia przeznaczona do wykupu – ok.. 200 – 220 m2  co daje koszty ok. 70 000- 77.000 zł.
•5. Inne:
CAŁOŚCIOWY KOSZT INWESTYCJI;
1) 120.300 – 142.000 zł brutto w przypadku tymczasowego utwardzenia,
2) 288.000 – 398.000 zł brutto w przypadku budowy docelowych miejsc postojowych
Proponowany termin realizacji:
•6.
termin realizacji dokumentacji projektowej:
ok. 3 – 4 miesiące
Wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych – pkt 11 tabeli.
•7.
termin realizacji
inwestycji budowlanej:
2 – 3 miesiące od daty przekazania placu budowy
Wraz z przekazaniem do użytkowania.
Proponowany harmonogram realizacji z rozbiciem na etapy w miesiącach:
•8.
Uzyskanie warunków technicznych od Zarządu Dróg i Zieleni oraz od gestorów sieci objętych inwestycją.
1 – 2 miesiące od daty złożenia wniosku
•9.
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w sprawie zamówienia publicznego do 14.000 EURO.
ok. 1 miesiąc
•10.
Wykonanie dokumentacji  projektowej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień, w tym:
- uzgodnień z Zarządem Dróg i Zieleni,
- uzgodnień z gestorami sieci znajdujących się na terenie objętym inwestycją w zakresie ich przebudowy,
- uzgodnienie w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowej.
ok. 2 – 3  miesiące od zakończenia procedury przetargowej (podpisanie umowy z wybranym biurem projektów)
Termin uzyskania końcowych opinii i uzgodnień uzależniony jest od czasu oczekiwania na aktualną mapę do celów projektowych.
•11.
Zgłoszenie robót budowlanych.
30 dni od daty złożenia wniosku
•12.
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych.
ok. 1 miesiąc
•13.
Wykonanie robót budowlanych.
1 – 2 miesiące od daty przekazania placu budowy
**
•14.
Czynności odbiorowe inwestycji oraz przekazanie do użytkowania.
ok. 1 miesiąc od daty zakończenia robót budowlanych
klasyfikacja budżetowa:
Dział 600, Rozdział 60016,
§ 6050 – dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji Rad Dzielnic
inne istotne informacje:
-

** Przekazanie placu budowy poprzedzone jest procedurą przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych i następuje po podpisaniu umowy z wykonawcą.