Parking Miętowa

Metryka zadań inwestycyjno – remontowych. Zadanie: Budowa miejsc postojowych przy ul. Miętowej

lokalizacja przedsięwzięcia:

Ulica Miętowa.
uwagi

opis przedsięwzięcia:

Budowa miejsc postojowych wraz z odwodnieniem  i przebudową kolidującej infrastruktury. Na terenie inwestycji znajdują się sieci: kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjna oraz CO.
Ilość miejsc postojowych:
ok. 12 szt.

Szczegółowy zakres inwestycji określą warunki techniczne Zarządu Dróg i Zieleni.

opis stanów terenowo – prawnych:

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenach będących własnością Gminy Miasta Gdynia- działka nr 221/106, km 37 obręb Wieki Kack oraz własnością osób prywatnych- działka nr 223/7 i 573, km 28, obręb Wielki Kack.
działka budowlana
Szacunkowa wycena poszczególnych elementów przedsięwzięcia:
1.     
koszt dokumentacji projektowej:
30.000 – 40.000 zł brutto
2.     
koszt zakupu materiałów:
-
3.     
koszty robót budowlanych:
Szacunkowy koszt: 180.000- 312.000 zł brutto,

t.j. 15.000 – 26.000 zł brutto za 1 miejsce postojowe

Szacunkowy koszt:
wielkość średnia, przyjęta na podstawie kosztorysów inwestorskich dla inwestycji polegających na budowie parkingów i miejsc postojowych realizowanych przez Gminę Miasta Gdynia w latach 2009 – 2011.Koszty realizacji mogą ulec zmianie po rozstrzygnięciu procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.
4.     
koszty wykupu gruntów:
250 – 300 zł /m2
Przewiduje się wykup gruntów o pow. ok. 200 m2
5.      Inne: -
Proponowany termin realizacji:
6.             
termin realizacji dokumentacji projektowej:
ok. 11 – 12 miesięcy
W tym uzyskanie decyzji opisanej w pkt 11 tabeli.
7.             
termin realizacji inwestycji budowlanej:
5 – 6 miesięcy od daty przekazania placu budowy
Wraz z przekazaniem do użytkowania.
Proponowany harmonogram realizacjiz rozbiciem na etapy w miesiącach:
8.
Uzyskanie warunków technicznych od Zarządu Dróg i Zieleni oraz od gestorów sieci objętych inwestycją.
1 – 2 miesiące od daty złożenia wniosku
9.               
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w sprawie zamówienia publicznego do 14.000 EURO.
ok. 1 miesiąc
10.       
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień, w tym:
- decyzji o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego lub o warunkach zabudowy,
- uzgodnień z Zarządem Dróg i Zieleni,
- uzgodnień z gestorami sieci znajdujących się na terenie objętym inwestycją w zakresie ich przebudowy,
- uzgodnienie w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowej.
ok. 6 miesięcy od zakończenia procedury przetargowej (podpisanie umowy z wybranym biurem projektów)
Termin uzyskania końcowych opinii  i uzgodnień uzależniony jest od czasu oczekiwania na prawomocną decyzję lokalizacji celu publicznego lub warunków zabudowy.
11.       
Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę.
3 miesiące od daty złożenia wniosku, w tym:
- 1 miesiąc – termin uprawomocnienia decyzji.
12.       
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
ok. 2 miesiące
13.       
Wykonanie robót budowlanych.
2 – 3 miesiące od daty przekazania placu budowy
*
14.       
Czynności odbiorowe inwestycji oraz przekazanie do użytkowania.
ok. 1 miesiąc od daty zakończenia robót budowlanych
klasyfikacja budżetowa:
Dział 600, Rozdział 60016, § 6050
inne istotne informacje: -

* Przekazanie placu budowy poprzedzone jest procedurą przygotowania i przeprowadzenia postępowania   przetargowego na wykonanie robót budowlanych i następuje po podpisaniu umowy z wykonawcą.