Parking Kameliowa

Metryka zadań inwestycyjno – remontowych. Zadanie: Budowa miejsc postojowych przy ul. Kameliowej nr 3 i nr 5

lokalizacja przedsięwzięcia: Ulica Kameliowa wzdłuż budynku nr 3 i nr 5. uwagi
opis przedsięwzięcia: Budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy wraz
z odwodnieniem
i przebudową kolidującej infrastruktury.
Do analizy przyjęto 35 miejsc postojowych.

Rzeczywista, możliwa do realizacji liczba miejsc postojowych może ulec zmianie po uzyskaniu warunków technicznych od Zarządu Dróg i Zieleni.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, odległość miejsc postojowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym, nie może być mniejsza niż 7 m – w przypadku do 4 stanowisk włącznie, 10 m – w przypadku 5 do 60 stanowisk włącznie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75. poz. 690).
opis stanów terenowo- prawnych: Inwestycja zlokalizowana będzie na terenach będących własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „ Na Wzgórzu”. Inwestycja wymaga geodezyjnego wydzielenia miejsc parkingowych, które włączone zostaną do pasa drogowego lub poszerzenia istniejącego pasa drogowego do szerokości umożliwiającej budowę zatok samochodowych wzdłuż ulicy.
Szacunkowa wycena poszczególnych elementów przedsięwzięcia:
1.      koszt dokumentacji projektowej: 50.000 – 60.000 zł brutto Kwota bez kosztów wydzieleń geodezyjnych.
2.      koszt zakupów materiałów: -
3.      koszty robót budowlanych: Szacunkowy koszt:
525.000 – 910.000 zł brutto,
t.j.: 15.000 – 26.000 zł brutto za 1 miejsce postojowe.
Szacunkowy koszt:
wielkość średnia, przyjęta na podstawie kosztorysów inwestorskich dla inwestycji polegających na budowie parkingów i miejsc postojowych, realizowanych przez Gminę Miasta Gdynia w latach 2009 – 2011.

Koszty realizacji mogą ulec zmianie po rozstrzygnięciu procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.

4.      koszty wykupu gruntów: 250 – 300 zł / m2 Przewiduje się wykup gruntów o pow. ok. 500 m2.
5.      Inne:
Proponowany termin realizacji:
6.              termin realizacji dokumentacji projektowej: ok. 11 – 12 miesięcy W tym uzyskanie decyzji opisanej w pkt 11 tabeli.
7.              termin realizacji inwestycji budowlanej: 5 – 7 miesięcy od daty przekazania placu budowy Wraz z przekazaniem do użytkowania.
Proponowany harmonogram realizacjiz rozbiciem na etapy w miesiącach:
8. Uzyskanie warunków technicznych od Zarządu Dróg
i Zieleni oraz od gestorów sieci objętych inwestycją.
1 – 2 miesiące od daty złożenia wniosku
9.                Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w sprawie zamówienia publicznego do 14.000 EURO. ok. 1 miesiąc
10.        Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń
i uzgodnień, w tym:
- decyzji o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego lub o warunkach zabudowy,
- uzgodnień z Zarządem Dróg i Zieleni,
- uzgodnień z gestorami sieci znajdujących się na terenie objętym inwestycją w zakresie ich przebudowy,
- uzgodnienie w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowej.
ok. 6 miesięcy od zakończenia procedury przetargowej (podpisanie umowy z wybranym biurem projektów) Termin uzyskania końcowych opinii  i uzgodnień uzależniony jest od czasu oczekiwania na prawomocną decyzję lokalizacji celu publicznego lub warunków zabudowy.
11.        Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę. 3 miesiące od daty złożenia wniosku, w tym:
- 1 miesiąc – termin uprawomocnienia decyzji.
12.        Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. ok. 2 miesiące
13.        Wykonanie robót budowlanych. 4 – 5 miesięcy od daty przekazania placu budowy *
14.        Czynności odbiorowe inwestycji oraz przekazanie do użytkowania. 1 – 2 miesiące od daty zakończenia robót budowlanych
klasyfikacja budżetowa: Dział 600, Rozdział 60016, § 6050
inne istotne informacje:

* Przekazanie placu budowy poprzedzone jest procedurą przygotowania i przeprowadzenia postępowania   przetargowego na wykonanie robót budowlanych i następuje po podpisaniu umowy z wykonawcą.