Oświetlenie ul. Rewerenda

Metryka zadań inwestycyjno – remontowych. Zadanie: Budowa oświetlenia ul. Chwaszczyńskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Rewerenda

lokalizacja przedsięwzięcia:
Ulica Chwaszczyńska na odcinku od posesji przy ul. Chwaszczyńskiej nr 143/42 (Klimawent Sp. z o.o.) do granicy Gminy Miasta Gdynia.
Uwagi:

Długość linii kablowej: ok. 500 m
Przewidywana ilość lamp: ok. 3 szt.

opis przedsięwzięcia:
Budowa oświetlenia gminnego:
a) budowa linii kablowej na odcinku od  posesji przy ul. Chwaszczyńskiej nr 143/42 (Klimawent Sp. z o.o.) do granicy Gminy Miasta Gdynia długości ok. 500 m,
b)budowa słupów oświetleniowych w rejonie skrzyżowania ulic Rewerenda i Chwaszczyńskiej, w ilości ok. 3 szt.
Możliwość realizacji tymczasowego oświetlenia ul. Chwaszczyńskiej oraz  szczegółowy zakres inwestycji określą warunki techniczne Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.
Uwaga:

Skrzyżowanie ulic Chwaszczyńskiej i Rewerendy zlokalizowane jest w granicach administracyjnych miejscowości Chwaszczyno, gmina Żukowo.
opis stanów terenowo – prawnych:
Inwestycja zlokalizowana będzie na terenach będących własnością Gminy.
Szacunkowa wycena poszczególnych elementów przedsięwzięcia:
•1. koszt dokumentacji projektowej:
Koszt szacunkowy:
ok. 10.000 – 15.000 zł brutto.
•2. koszt zakupów materiałów: -
•3. koszty robót budowlanych:
Koszt szacunkowy:
ok. 35.000 – 70.000 zł brutto.
Koszty realizacji mogą ulec zmianie po rozstrzygnięciu procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.
•4. koszty wykupu gruntów:
brak
•5. Inne: -
Proponowany termin realizacji:
•6.
termin realizacji dokumentacji projektowej:
ok. 7 – 9 miesięcy
W tym uzyskanie potwierdzenia zgłoszenia opisanego w pkt 11 tabeli.
•7.
termin realizacji inwestycji budowlanej:
3 – 4 miesiące
Proponowany harmonogram realizacji z rozbiciem na etapy w miesiącach:
•8.
Uzyskanie warunków technicznych od Zarządu Dróg i Zieleni oraz od gestorów sieci objętych inwestycją.
ok. 1 – 2 miesiące
•9.
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej.
ok. 1 miesiąc
•10.
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień, w tym: • uzgodnień z Zarządem Dróg i Zieleni oraz gestorami sieci znajdujących się na terenie objętym inwestycją,
• uzgodnienie w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowej.
ok. 4 – 5 miesięcy od zakończenia procedury przetargowej (podpisanie umowy z wybranym biurem projektów)
•11.
Uzyskanie potwierdzenia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
1 miesiąc od daty złożenia zgłoszenia
•12.
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych.
ok. 1 miesiąc
•13.
Wykonanie robót budowlanych.
1 – 2 miesiące od daty przekazania placu budowy
*
•14.
Czynności odbiorowe inwestycji oraz przekazanie do użytkowania.
ok. 1 miesiąc od daty zakończenia robót budowlanych
klasyfikacja budżetowa:
Dział 600, Rozdział 60016,
§ 6050 – zadania inwestycyjne wskazane przez Rady Dzielnic
inne istotne informacje:
-

* Przekazanie placu budowy poprzedzone jest procedurą przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych i następuje po podpisaniu umowy z wykonawcą.