Dojazd do Leśnej Polany

Metryka zadań inwestycyjno – remontowych. Zadanie: Budowa dojazdu do Leśnej Polany – tymczasowa nawierzchnia ulicy

Lokalizacja przedsięwzięcia: Ul. Leśna Polna – odcinek wzdłuż terenów rekreacyjnych „Leśna Polana” dzielnicy Dąbrowa. 
opis przedsięwzięcia:

Budowa tymczasowej nawierzchni drogowej z płyt typu YOMB.*

Uwaga:

Ostateczny zakres inwestycji ustalony zostanie w warunkach technicznych uzyskanych od Zarządu Dróg i Zieleni.
Uwagi:

Łączna powierzchnia wnioskowanej drogi :
ok. 960 m2

Parametry wnioskowanej drogi:
L – ok. 160 mb, S – ok.6 mb, P – ok. 960 m2

Oznaczenia parametrów:
L – długość drogi w mb,
S - szerokość utwardzonej nawierzchni w mb,
P – powierzchnia utwardzona w m2

opis stanów terenowo – prawnych:
Inwestycja zlokalizowana będzie w całości na terenach będących własnością Gminy Miasta Gdynia- działka nr 11/8, Km 33, obręb Wielki Kack.
Szacunkowa wycena poszczególnych elementów przedsięwzięcia:
1.
koszt dokumentacji projektowej:
16.000 -18.000 zł brutto
2. koszt zakupów materiałów: -
3.
koszty robót budowlanych:
Szacunkowy koszt:

96.000 – 173.000 zł brutto,

t.j. ok. 100- 180 zł brutto za 1 m2 drogi.

Koszty robót mogą ulec zmianie po przeprowadzeniu przetargu na roboty budowlane oraz po wykonaniu przedmiaru robót budowlanych i kosztorysu inwestorskiego.

Uwaga:
Koszt robót oszacowano na podstawie zadania realizowanego przez Zarząd Dróg i Zieleni w III kw. 2011 r. pn.: „Wykonanie tymczasowego utwardzenia drogi płytami YOMB – ul. Łanowa”, dla której wartość kosztorysowa budowy 1 m2 utwardzonej drogi o szerokości 5 m i długości ok. 700 m wyniosła 118,70 zł brutto.

4. koszty wykupu gruntów: -
5. Inne: -
Proponowany termin realizacji:
6.
termin realizacji dokumentacji projektowej:
ok. 6 miesięcy
Wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych.
7.
termin realizacji inwestycji budowlanej:
3 – 4 miesiące
Wraz z przekazaniem do użytkowania.
Proponowany harmonogram realizacji z rozbiciem na etapy w miesiącach:
8.
Uzyskanie warunków technicznych od Zarządu Dróg i Zieleni oraz od gestorów sieci objętych inwestycją.
ok. 1 miesiąc od daty złożenia wniosku
9.
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego.
ok. 1 miesiąc od otrzymania warunków technicznych
10.
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień, w tym:
- uzgodnienia z Zarządem Dróg i Zieleni oraz gestorami sieci znajdujących się na terenie objętym inwestycją,
- uzgodnienie w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowej.
ok. 3 miesiące od zakończenia procedury przetargowej (podpisanie umowy z wybranym biurem projektów)
11.
Zgłoszenie robót budowlanych.
30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót budowlanych
12.
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych.
ok. 1 miesiąc
13.
Wykonanie robót budowlanych.
1 – 2 miesiące od daty przekazania placu budowy
**
14.
Czynności odbiorowe inwestycji oraz przekazanie do użytkowania.
ok. 1 miesiąc od daty zakończenia robót budowlanych
klasyfikacja budżetowa:
Dział 600, Rozdział 60016, § 6050
inne istotne informacje: -


* W szacunkowej wycenie kosztów robót budowlanych wzięto  pod uwagę następujący zakresu prac:
- Roboty pomiarowe i wytyczenia geodezyjne.
- Usunięcie humusu, wycięcie drzew, wywiezienie gruzu, dłużyc gałęzi i karpiny.
- Wykonanie koryta pod nawierzchnie z płyt wielkowymiarowych.
- Wykonanie podsypki.
- Ułożenie obustronne krawężników drogowych.
- Ułożenie nawierzchni z płyt ażurowych żelbetowych wielootworowych.
- Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

** Przekazanie placu budowy poprzedzone jest procedurą przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych i następuje po podpisaniu umowy z wykonawcą.