Oświetlenie Rumiankowa

Metryka zadań inwestycyjno – remontowych. Zadanie: Budowa oświetlenia ulicy Rumiankowej

 

lokalizacja przedsięwzięcia:
Ul. Rumiankowa
uwagi
opis przedsięwzięcia:
Budowa oświetlenia ulicy Rumiankowej.
Długość wnioskowanej ulicy: ok. 190 m.
opis stanów terenowo – prawnych:
Inwestycja zlokalizowana będzie w całości na terenach będących własnością Gminy Miasta Gdynia.
Szacunkowa wycena poszczególnych elementów przedsięwzięcia:
•1.
Koszt dokumentacji projektowej:
Wartość szacunkowa:
ok. 13.000 zł brutto
•2.
Koszt zakupów materiałów:
-
•3.
Koszty robót budowlanych:
Szacunkowy koszt:
ok. 55.000 zł brutto
•4.
Koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego:
ok. 10.000 zł brutto
•5.
Koszty wykupu gruntów:
-
•6.
Inne:
-
Proponowany termin realizacji:
•7.
Termin przygotowania dokumentacji projektowej:
ok. 8 – 9 miesięcy
W tym uzyskanie decyzji opisanej w pkt 12 tabeli.
•8.
Termin realizacji inwestycji budowlanej:
4 – 5 miesięcy od daty przekazania placu budowy
Wraz z przekazaniem do użytkowania.
Proponowany harmonogram realizacji z rozbiciem na etapy w miesiącach:
•9.
Uzyskanie warunków technicznych od Zarządu Dróg i Zieleni oraz od gestorów sieci objętych inwestycją.
ok. 1 – 2 miesiące
•10.
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo- kosztorysowej.
1 – 2 miesiące
•11.
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z projektem podziałów geodezyjnych oraz uzyskaniem niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień, w tym:
- uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy,
- uzgodnień z Zarządem Dróg i Zieleni oraz gestorami sieci znajdujących się na terenie objętym inwestycją,
- uzgodnienie w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowej.
ok. 6 miesięcy od zakończenia procedury przetargowej (podpisanie umowy z wybranym biurem projektów)
Termin uzyskania końcowych opinii
i uzgodnień uzależniony jest od czasu oczekiwania na prawomocną decyzję o warunkach zabudowy.
•12.
Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę.
3 miesiące od daty złożenia wniosku, w tym:
- 1 miesiąc – termin uprawomocnienia decyzji.
•13.
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych.
ok. 1 – 2 miesiące
•14.
Wykonanie robót budowlanych.
ok. 3 miesiące od przekazania placu budowy
*
•15.
Czynności odbiorowe inwestycji oraz przekazanie do użytkowania.
ok. 2 miesiące od daty zakończenia robót budowlanych
klasyfikacja budżetowa:
Dział 600, Rozdział 60016,
§ 6050 – dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji Rad Dzielnic
inne istotne informacje:
-

 

*   Przekazanie placu budowy poprzedzone jest procedurą przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych i następuje po podpisaniu umowy z wykonawcą.

Metryka została sporządzona przez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta w Gdyni

Koordynator z ramienia Rady Dzielnicy Dąbrowa: Lechosław Dzierżak

Postęp prac:

  1. 19 lutego 2014 r. - konsultacje społeczne dotyczące inwestycji.
  2. 6 marca 2014 r. – podjęcie Uchwały nr XXXVI/29/2014 Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie wskazania zadań remontowo – inwestycyjnych na lata 2012 – 2014.
  3. 1 kwietnia 2014 r. – podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 14294/14/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjno – remontowych na rok 2014.
  4. 3 kwietnia 2014 r. – przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.