Chodnik Perzowa

Metryka zadań inwestycyjno – remontowych. Zadanie: Budowa chodników pomiędzy ulicami: Poziomkowa, Perzowa, Piołunowa

lokalizacja przedsięwzięcia:
Ulice: Poziomkowa, Perzowa, Piołunowa.
uwagi
 

opis przedsięwzięcia:

Budowa chodnika. Parametry chodnika;
- długość: ok. 60 mb,
- szerokość ok. 1 m.
 

opis stanów terenowo- prawnych:

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenach będących własnością Gminy – pas drogowy ul. Poziomkowej, Perzowej i Piołunowej
szacunkowa wycena poszczególnych elementów przedsięwzięcia:
1.
koszt dokumentacji projektowej:
3.000 – 4.000 zł brutto
2.
koszt zakupu materiałów:
-
3.
koszty robót budowlanych:
Szacunkowy koszt:
7.500 – 8.000 zł brutto, 

t.j.: 120 – 130 zł brutto za 1 mb chodnika szerokości ok. 1 m

Koszty realizacji mogą ulec zmianie po rozstrzygnięciu procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.
Kwotę przyjęto na podstawie kosztorysu inwestorskiego dla budowy chodników  w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Heweliusza wraz z infrastrukturą techniczną oraz budową kanalizacji deszczowej z przyłączami w ul. Redłowskiej i Kopernika”, dla której wartość kosztorysowa budowy 450 m b chodników o szerokości średnio 2,5 m, wykonanych z kostki betonowej w obrzeżach z krawężników wynosi 137.848 zł brutto.
4. koszty wykupu gruntów: -
5. Inne:
Proponowany termin realizacji:
6.
termin realizacji dokumentacji projektowej:
ok. 5 miesięcy
Wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych
7.
termin realizacji inwestycji budowlanej:
ok. 3 miesiące od daty przekazania placu budowy
Wraz ze przekazaniem do użytkowania.
Proponowany harmonogram realizacji z rozbiciem na etapy w miesiącach:
8. Uzyskanie warunków 

technicznych od Zarządu Dróg i Zieleni.
ok. 1 miesięcy od daty złożenia wniosku
9.
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego.
1 miesiąc od otrzymania warunków technicznych
10.
Wykonanie dokumentacji  projektowej pozwoleń i uzgodnień w tym:
- uzgodnień z Zarządem Dróg i Zieleni,
- decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji rolnej.
ok. 2 miesiące od zakończenia procedury przetargowej (podpisanie umowy z wybranym biurem projektów)
Termin realizacji dokumentacji projektowej uzależniony jest od terminu uzyskania uzgodnienia inwestycji w Zarządzie Dróg i Zieleni.
11.
Zgłoszenie robót budowlanych.
30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót budowlanych
12.
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych.
ok. 1 miesiąc
13.
Wykonanie robót budowlanych
ok. 1 miesiąc od daty przekazania placu budowy
*
14.
Czynności odbiorowe inwestycji oraz przekazanie do użytkowania.
1 miesiąc od daty zakończenia robót budowlanych
klasyfikacja budżetowa: Dział 600, Rozdział 60016, § 6050
inne istotne informacje: -

* Przekazanie placu budowy poprzedzone jest procedurą przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych i następuje po podpisaniu umowy z wykonawcą.

 

Postęp prac:

  1. 6 marca 2014 r. – podjęcie Uchwały nr XXXVI/29/2014 Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie wskazania zadań remontowo – inwestycyjnych na lata 2012 – 2014.
  2. 1 kwietnia 2014 r. – podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 14294/14/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjno – remontowych na rok 2014.
  3. 3 kwietnia 2014 r. – przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.